2018./2019. mācību gads Rīgā: 18 svarīgi fakti

29. Augusts, 2018

Līdz mācību gada sākumam ir atlicis pavisam nedaudz. Skolas un bērnudārzi tiek spodrināti pēc remontiem, norit pēdējie sagatavošanās darbi pirms pirmā septembra svētkiem. Kamēr vecāki un skolēni kārto mugursomas un iegādājas jaunu apģērbu bērniem, kuri ir paaugušies, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments beidz sagatavošanos jaunajam mācību gadam.  Rīga.lv pastāsta par to, ko bērniem un vecākiem sagaidīt jaunajā mācību gadā.


SOCIĀLAIS ATBALSTS: BRĪVPUSDIENAS, BEZMAKSAS BRAUCIENI, PABALSTI

1.1.-12. klašu skolēni pusdienos bezmaksas; jautājums par bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos tiks risināts 2019. gadā

No šī mācību gada brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī 10. – 12. klašu skolēniem, kopskaitā ap 13 806 audzēkņiem. Mācību gada pirmajā pusē (septembris – decembris) šim mērķim ieplānoti 1.3 miljoni eiro.

Tāpat kā iepriekšējos, arī šajā mācību gadā Rīgas skolu 5. - 9. klašu skolēniem būs pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, kuras saņems vairāk nekā 27 000 bērnu un tas izmaksā 7.6 miljoni eiro. 1.- 4. klašu skolēniem brīvpusdienas finansē valsts.

Brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Rīgas skolu 1.-12. klašu skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas – gan rīdziniekiem, gan tiem, kas uz Rīgas skolām dodas no citām pašvaldībām. Tāpat arī Rīgas sabiedriskais transports bezmaksas pienākas visiem galvaspilsētas skolu skolēniem.

Nākamais solis, kā apliecina pilsētas pašvaldības pārstāvji, ir bezmaksas ēdināšana Rīgas bērnudārzos.

Patlaban Rīgas dome strādā pie budžeta sastādīšanas tā, lai no jaunā 2019. gada brīvpusdienas tiktu ieviestas arī bērnudārzos. Tāpat pašvaldība neapstāsies pie iesāktā un turpinās attīstīt gan izglītības nozari kopumā, gan ar to saistīto infrastruktūru.

Papildus informāciju iespējams atrast šeit.

2.Bērnudārzos bezmaksas ēdināšana pienākas bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

No 2017. gada janvāra bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm galvaspilsētas bērnudārzos tiks ēdināti bez maksas. Pastāstām, kādas prasības noteikti jāpilda vecākiem, lai par bērna ēdināšanu trīs reizes dienā nebūtu jāmaksā.

No šī gada sākuma Rīgas pašvaldība  sedz ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, vai ir daudzbērnu ģimene. Daudzbērnu ģimenes tiek noteiktas pēc Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Par daudzbērnu ģimenēm tiek atzītas tādas vienā adresē Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētas ģimenes, kuras aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā: izglītojamo un izglītojamā brāļus, māsas, pusmāsas, pusbrāļus vai audžuģimenē ievietotos un aizbildnībā esošos bērnus (arī pilngadību sasniegušos, ja tie apgūst vidējo izglītību).

Informāciju par to, vai bērnam tiks apmaksāta ēdināšana no pašvaldības budžeta, vecāki saņems līdz ar kvīti par ēdināšanas pakalpojumu, kurā būs norādīta atzīme – 100% atlaide ēdināšanas pakalpojumam. Šādas kvītis saņems vecāki, kuru bērni apmeklē Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Savukārt bērni, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, informāciju par pašvaldības finansētu ēdināšanas pakalpojumu saņems pie iestādes vadītāja.

Vecākiem papildus nav nepieciešams kaut ko darīt.

3.Visiem Rīgas skolēniem no 1. līdz 12. klasei braukšana sabiedriskajā transportā ir bez maksas, tāpat kā iepriekš

Lai Rīgas sabiedrisko transportu izmantotu bez maksas, skolēniem jānoformē Skolēna e-karte. Noteiktiem skolēniem – pirmklasniekiem, piektklasniekiem un desmitklasniekiem e-karte ir jānoformē no jauna. Kā to pareizi izdarīt, pastāstām šeit.

4.Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm var saņemt pabalstu, lai sagatavotos skolai

Pabalstu (35,57 eiro) ir tiesīgas saņemt ģimenes, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Rīgā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas, dzīvo atbilstoši norādītājai adresei un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro uz katru ģimenes locekli. Pabalsts paredzēts vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas nav sasnieguši 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu skolēniem – bez vecuma ierobežojumiem.

Lai varētu saņemt pabalstu, skolēna vecākiem vai tā likumīgajiem pārstāvjiem jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. To iespējams izdarīt arī pēc 1. septembra.

Pakalpojuma adrese internetā.

5.Rīgas pašvaldība, tāpat kā iepriekš, turpina līdzfinansēt privātos bērnudārzus, kā arī izmaksāt “aukles pabalstus”

Rīgas pašvaldībai ir sadarbības līgumi ar 140 privātām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Līdzfinansējums tiek maksāts par aptuveni 6390 (jūlija dati) bērniem. 

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šogad ir 231.00 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās izglītības vecumā šogad ir 174.88 eiro. Mēnesī šim mērķim no pašvaldības budžeta tiek atvēlēti aptuveni 1.4 miljoni.

Rīgas pašvaldībai šobrīd ir noslēgti 593 (jūlija dati) līgumi ar privātiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – auklēm, kuras pieskata 1266 (jūlija dati) mazuļus, kamēr vieta pašvaldības pirmsskolā vēl nav nodrošināta.

Šogad līdzfinansējums par vienu bērnu mēnesī ir 129.99 eiro.

Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti ap 17 miljoniem eiro.

Portālā e-skola.lv ir izveidota sadaļa “Aukļu pakalpojums”, kur aukles var iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentāciju līdzfinansējuma noformēšanai.

Iepazīties ar informāciju par to, kā saņemt pabalstu, iespējams arī šeit.

6.Skolas nodrošinās pagarinātās dienas grupas jaunāko klašu skolēniem

Rīgas skolas centīsies nodrošināt pagarinātās dienas grupas, īpaši jau domājot par 1. un 2. klašu skolēniem. Iespēju robežās pagarinātās dienas grupas tiks nodrošinātas arī pārējām sākumskolas klašu grupām.

7.Otro klašu skolēni var bezmaksas mācīties peldēt

Rīgas Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 65 000 eiro. Peldēt gribētājus uz baseinu pavada pedagogs. Par šo iespēju uzzināt var skolas administrācijā.

8.Visi skolēni ir pilnībā apgādāti ar bezmaksas mācību grāmatām

Valsts piešķīrusi nepieciešamos naudas līdzekļus,  lai varētu nodrošināt skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, kuras ir komplektā ar mācību grāmatām, kā arī ar elektroniskajiem mācību līdzekļiem. Rīgas pašvaldība no savas puses ir atvēlējusi vairāk nekā 636 650 eiro mācību grāmatu iegādei.

Šos naudas līdzekļus skolas drīkst tērēt tikai tādas mācību literatūras iegādei, kuras atbilstību valsts vispārējās izglītības standartiem ir apstiprinājis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

9.Policisti arī šogad dežurēs katrā skolā

No 1. septembra atsāksies policijas darbinieku patrulēšana pie Rīgas pilsētas pašvaldības 114 skolām, 13 interešu izglītības iestādēm, 11  sporta skolām, 9  mūzikas un mākslas skolām un šo iestāžu filiālēm. Tāpat tiks organizēta papildus patrulēšana pie renovētiem stadioniem un sporta laukumiem, kuru apsaimniekošana ir nodota Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm. Tas ir Centra sporta kvartāls  Krišjāņa Barona ielā 116a, kas nodots apsaimniekošanā  Rīgas Centra humanitārā vidusskolai, kā arī stadioni un sporta laukumi pie Rīgas Pļavnieku pamatskolas Jāņa Grestes iela 14, Rīgas 25. vidusskolas Rušonu ielā 6, Rīgas 80. vidusskolas Andromedas gatvē 11, Rīgas 21. vidusskolas Tomsona ielā 35 un Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas Stāmerienas ielā 8.

Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki veic regulārus reidus, arī nakts laikā, apsekojot izglītības iestāžu teritorijas un iecienītākās nepilngadīgo pulcēšanās vietas ( parkos, skvēros, iekšpagalmos, rotaļu laukumos utt.) un pievēršot uzmanību sabiedriskās kārtības ievērošanai. 

Regulāri reidi sadarbībā ar pašvaldības policijas specifisko uzdevumu nodaļu notiek tirdzniecības vietās, kontrolējot alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības aizlieguma nepilngadīgām personām ievērošanu. Sākoties skolas gadam, plānots veikt vairāk kā 50 mazumtirdzniecības vietu pārbaudes, lai nepieļautu bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumus.

Sīkāka informāciju par policijas darbu mācību gada laikā un gatavošanos tam varat lasīt šeit

10.Skolas administrācija nav tiesīga pieprasīt naudu no vecākiem – ne remontam, ne par ekskursiju, ne par papildu nodarbībām

Vēlreiz atgādinām: naudu pasākumiem un papildu nodarbībām ir tiesīgi vākt tikai vecāki. Šiem mērķiem tiek izveidots fonds, ko reģistrē kā biedrību. Dalība tajā ir pēc brīvprātības principa. Kā tērēt savākto naudu, izlemj vecāki saskaņā ar fonda statūtiem.

Veselības inspekcija aicina pievērst uzmanību skolas telpu gaisa kvalitātei un ventilācijai

SKOLĒNU SKAITS RĪGĀ

11.Rīgā ir aptuveni 6000 pirmklasnieku

Pirmās klases tiks atvērtās visās skolas, kur tas plānots Kopējais pirmklasnieku skaits varētu būt nedaudz vairāk kā 6000, kas ir tikpat, cik pagājušogad (provizoriski dati). Pagaidām galīgo skaitli nosaukt ir grūti, jo klašu komplektācija vēl aizvien ir procesā. Daži vecāki tam pievēršas vēlāk, citas ģimenes ir pārcelšanās procesā.

Kopumā šajā mācību gadā Rīgas skolu solos sēdīsies vairāk nekā 68 tūkstoši skolēnu.

12.Jauno mācību gadu Rīgā uzsāks 114 pašvaldības skolas

Rīgā darbosies 150 pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes un 65 pirmsskolas izglītības grupas pie 13 vispārizglītojošajām skolām, divām speciālajām skolām un viena interešu centra. Kopskaitā pirmsskolu grupās būs vieta apmēram 26 000 bērniem.  Pirmsskolās strādās ap 3500 pedagogiem.

 2018./2019. mācību gadā darbosies 114 vispārizglītojošās skolas. Skolās strādās ap 7000 pedagogi.

Šogad mācības 9 Rīgas mūzikas un mākslas skolās profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs vairāk nekā 4500 audzēkņu, strādās ap 515 pedagogi. 

Jaunajā mācību gadā 11 Rīgas pašvaldības dibinātajās sporta skolās izglītības programmas apgūs ap 8307 audzēkņi. Sporta skolās strādās 383 pedagogi/treneri.

2018./2019. mācību gadā Rīgas pašvaldības dibinātajās 13 bērnu un jauniešu centros dažādas interešu izglītības programmas apgūs ap 25 694 audzēkņi, strādās vairāk nekā 660 pedagogi. Pulciņu nodarbības bērniem tuvu dzīves vai mācību vietai nodrošinās arī Rīgas vispārējās izglītība iestādes.

13.Rīgas skolās vairs nebūs mācību divās maiņās

Rīgas Franču licejs 2018./2019. mācību gadā sāks darboties divās ēkās, kas ļaus mācību procesu visiem skolēniem nodrošināt vienā maiņā. 1.-6. klašu skolēni mācīsies Mēness ielā 8, bet 7.-12. klašu skolēni atgriezīsies savā vēsturiskajā ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 48, kas pilnībā pārbūvēta.

Līdz ar to nevienā Rīgas skolā vairs nebūs otrās maiņas, lai gan dažās skolās, kur ir liels skolēnu skaits, pirmās mācību stundas sākums atsevišķām klasēm var būt atšķirīgs.

Pozitīvi ir tas, ka pieaug 7.,8. un 9. klašu skolēnu skaits, kas nozīmē to, ka vidusskolas nākotnē kļūs piepildītākas.

14.Skolās un bērnudārzos tiek veikti vērienīgi remontdarbi. Uzbūvēti divi jauni stadioni

Dažāda veida remontdarbi šogad veikti 83 skolās un 67 bērnudārzos. Kopumā tajos ieguldīti aptuveni 34,9 miljoni eiro.Dažādu veidu renovācijas darbus piedzīvojušas 43 skolas. Stāvu un korpusu remonti veikti Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā (sākumskolas korpusā), Rīgas 19. vidusskolā Bolderājā (izremontēts 3. stāvs, izveidotas telpas interešu izglītībai), Friča Brīvzemnieka pamatskolā (3. stāva remonts), Rīgas 64. vidusskolā (sākumskolas telpas un bibliotēka), Valda Zālīša sākumskolā (4. stāva atjaunošana), Rīgas 92. vidusskolā (klašu telpas 3. stāvā).

Jauni sporta kompleksi izbūvēti pie Rīgas Mežciema pamatskolas, Rīgas 89. vidusskolas un pie Rīgas 96. vidusskolas Imantā. Vēl viens sporta komplekss – ar skeitparku, bērnu laukumiem, stadionu (tāds pats kā Kr. Barona ielā) tiks izbūvēts pie Rīgas Imantas vidusskolas (Kurzemes prospekts 158). Pirmo reizi teritorijā, kuras kopējais laukums sastāda 1 hektāru, bez aktīvās atpūtas zonas tiks izveidots arī klusais parks pastaigām un atpūtai. Darbi tiks uzsākti jau šopavasar, septembrī. Darbi tiks pabeigti nākamā gada vasarā.

Atjaunots futbola laukumu segums pie Rīgas Purvciema vidusskolas, Rīgas 71. vidusskolas. Darbi turpinās Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā un Rīgas 15. vidusskolā.

Remontdarbi rudenī turpināsies pie sešām pirmsskolas izglītības iestādēm. Tā kā būvniecības zona ir nodalīta atsevišķi, bērnu atrašanās bērnudārzā būs droša. Visi darbi ir saistīti ar fasāžu ventilāciju, ko tehniskā ziņā ir grūti paveikt trīs mēnešu laikā.

Kopumā atsevišķu telpu remontdarbi veikti 42 pirmsskolas izglītības iestādēs. Izremontētas 12 grupiņu telpas, 13 kāpņu telpas, 12 aktu zāles, sporta zāles un gaiteņi. Bērnu laukumu uzstādīšanas projekts bērnudārzos jau ir noslēdzies. Tagad, ņemot vērā konkrētās situācijas, uzstādīti papildelementi (astoņos bērnudārzos). Septiņās pirmsskolas mācību iestādēs uzstādīts jauns žogs, septiņās – gājēju celiņi, piecās izremontēts virtuves bloks.

Renovācijas darbi veikti sešās mūzikas skolās.

Sīkāk par remontiem konkrētās skolās lasiet mūsu materiālā "Remonti šovasar veikti 83 skolās un 67 bērnudārzos"

MĀCĪBU PROGRAMMAS UN BRĪVDIENU GRAFIKS

15.Palielinās bērnudārzu grupu skaits, kurās mācību valoda ir latviešu

Lai nodrošinātu mazajiem rīdziniekiem pirmskolas izglītības apgūšanu, pēdējos gados ir izdarīts ļoti daudz – atvērtas jaunas pirmsskolas grupas, veidojot gan filiāles pie esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan atverot jaunas pirmsskolas izglītības grupiņas skolās, kā arī iekārtojot pavisam jaunas pirmsskolas izglītības iestādes.

Pēdējo gadu laikā īpaši tiek sekmēta jaunu pirmsskolu grupu atvēršana ar latviešu valodas izglītības programmu. Mainot grupu proporcionālo dalījumu pēc mācību valodas, 79 iestādēs būs pirmsskolas grupas ar izglītības programmu latviešu valodā, 37 iestādēs ar izglītības programmu gan latviešu gan mazākumtautību valodā un 50 iestādēs ar izglītības programmu mazākumtautību valodā.

Pašlaik grupu komplektācija vēl aizvien turpinās. Ik pa laikam Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments saņem informāciju, ka bērnudārzos ir brīvas vietas. Vecākus aicina reģistrēties šajos bērnudārzos. Tas nozīmē, ka bērns vietu saņems, tikko elektroniskajā reģistrācijas sistēmā tiks fiksēts pieteikums. 

Sīkāk par to, kurās pirmsskolas izglītības iestādēs vēl ir vietas, iespējams uzzināt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (K. Valdemāra ielā 5, Rīga, LV-1010), pa tālruni +371 6702 6816, vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi iksd@riga.lv

16.Skolās tiks īstenoti vērienīgi projekti

Turpinot iepriekšējos divos gados aizsākto Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāžu aprīkošanu ar jaunu datorparku, šogad skolām tiks piegādāti 1327 datori, 88 datori – sešu interešu izglītības iestāžu datorklasēs, 12 datori ar specializētu programmatūru Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas datorklasei un 180 datori Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās. Kopsummā šim mērķim atvēlēti 1 171 626 eiro. Tīklu modernizācijas darbiem ar mērķi sakārtot esošā tīkla infrastruktūru un ierīkot papildu tīkla pieslēgvietas, kur tās nepieciešamas, tai skaitā IP telefoniem, kā arī bezvadu interneta  punktu ierīkošanai atvēlēti 262 040 eiro.

Šajā mācību gadā Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā “Sporto visa klase” pieteikušās jau 30 klases no 15 Rīgas pašvaldības skolām.

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar organizētas 282 dienas un diennakts nometnes, kuras apmeklēja vairāk nekā 11 600 dalībnieku. Lielākie nometņu rīkotāji tradicionāli ir pašvaldības izglītības iestādes, kuras organizēja 237 nometnes. Vienlaikus konkursa ietvaros atbalstītas 45 nevalstisko organizāciju rīkotās nometnes. Kopējais pašvaldības finansējums nometnēm šogad pārsniedz 500 000 eiro.

Rīgas skolu vajadzībām, braucieniem uz konkursiem, sacensībām utml. “Rīgas satiksme” atvēlējusi 31 autobusu.

Līdztekus nometnēm tiek finansētas NVO rīkotās brīvā laika aktivitātes. Atbalstītie 17 projekti šovasar piedāvāja aktivitātes 3 000 bērniem un jauniešiem dažādās pilsētas apkaimēs, tam tika atvēlēti ap 70 000 eiro. Arī šovasar tika nodrošināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums ap 114 000 eiro apmērā, lai rastu iespēju 309 jauniešiem strādāt pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās NVA programmas „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē” ietvaros.

Jauns projekts, kas ļoti iecienīts mācību iestādēs, ir skolu aprīkošana ar ierakstu studiju aparatūru. Šoruden šādas telpas tiks izveidotas Rīgas Rīnūžu vidusskolā un Rīgas 84. vidusskolā. Nākamgad vēl divas līdz četras skolas kļūs par šādu telpu īpašniecēm.

17.Visplašākais interešu izglītības spektrs Baltijā

Rīgas bērni  un jaunieši (vecumā no 3-25 gadiem) ar galvaspilsētas pašvaldības atbalstu varēs iesaistīties dažādos pulciņos un sporta sekcijās bezmaksas vai par simbolisku samaksu. Piedāvājumos ietilpst adīšana, piegriešana un šūšana, pērļošana, kokgriešana, keramika, vingrošana, futbols, peldēšana, dejas, ritmika, mūzikas instrumenti, tehniskā jaunrade, dziedāšana un citi interešu izglītības veidi.

Jaunajā mācību gadā tiks atvērtas arī jaunas līdz šim konkrētās skolās nebijušas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas: diksilenda ansamblis, improvizācijas teātra studija, kaligrāfijas programma, arfas, kontrabasa spēles programmas u.c.

Bērnu uzņemšana pulciņos sākas no 1. septembra. Līdzfinansējuma apmērs no vecāku puses nemainīsies, saglabāsies atvieglojumi daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm. Vairāk par interešu izglītību iespējams uzzināt, piedaloties pasākumā “Nāc un piedalies”, kas 1. septembrī no plkst. 12.00 līdz 21.00 norisināsies pie Kongresu nama, bet no 21.00 līdz 22.00 Esplanādē.

Papildus informāciju var meklēt šeit.  Šī mācību gada sākumā ir aktualizēta arī vecāku līdzfinansējuma maksa interešu izglītības pulciņos.

18.Pagarinātā mācību gada šogad nebūs

12. klase: 3. septembris – 21. jūnijs

1. semestris no 3. septembra līdz 21. decembrim

2. semestris: 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 31. maijam, 9. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 9. jūnijam, 12. klašu skolēniem no 7. janvāra līdz 16. jūnijam.

Rudens brīvdienas
2018. gada 22.oktobris - 26. oktobris

Ziemas brīvdienas
2018. gada 24. decembris – 2019. gada 4. janvāris

Pavasara brīvdienas
1.-11. klase: 2019. gada 11. marts - 15. marts
12. klase: 2019. gada 18. marts - 22. marts

Vasaras brīvdienas
1.-8. klase un 10.-11. klase: 2019. gada 3. jūnijs – 30. augusts

Jāatzīmē, ka jaunākajiem skolēniem – pirmklasniekiem – ir izveidota papildus brīvdienu nedēļa, kuru katra skola ievieš individuāli. Parasti tā ir februārī, projektu nedēļas laikā.

NODERĪGI ZINĀT

Skolas somas svars:

 • skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem - 2,5–3,5 kg,
 • skolēniem vecumā no 9-11 gadiem - 3,5–4 kg,
 • skolēniem vecumā no 12-13 gadiem - 4–4,5 kg,
 • skolēniem vecumā no 14-15 gadiem - 4,5–5 kg,
 • skolēniem, kam ir 16 gadu un vairāk - 5 kg un vairāk.

Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, to nosaka izglītības iestādes vadītājs.

Pusdienas: izglītības iestādei skolēnam ir jānodrošina vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, tam jāparedz vismaz 30 minūšu starpbrīdis.

Vienā dienā skolēniem drīkst būt līdz:

 • 5 mācību stundām no 1. klases līdz 3. klasei,
 • 6 mācību stundām 4. un 5. klasē,
 • 7 mācību stundām 6. un 7. klasē,
 • 8 mācību stundām no 8. klases līdz 12. klasei.

Skolēniem vienā nedēļā drīkst būt līdz:

 • 22 mācību stundām 1. klasē,
 • 23 mācību stundām 2. klasē,
 • 24 mācību stundām 3. klasē,
 • 26 mācību stundām 4. klasē,
 • 28 mācību stundām 5. klasē,
 • 30 mācību stundām 6. klasē,
 • 32 mācību stundām 7. klasē,
 • 34 mācību stundām 8. un 9. klasē,
 • 36 mācību stundām 10., 11. un 12. klasē.

Profesionālās izglītības audzēkņiem vienā nedēļā drīkst būt līdz 36 mācību stundām, ja audzēknis ir vecumā līdz 18 gadiem, ja audzēknim ir 18 un vairāk gadu - drīkst būt līdz 40 mācību stundām.