2019. gads: sociālās palīdzības veidi Rīgā

17. Aprīlis, 2019

Šogad rīdziniekiem pieejami 17 veidu sociālie pabalsti un ne tikai. Galvaspilsēta saviem iedzīvotājiem dažādās dzīves situācijās palīdzēs arī citos veidos. Lūk, daži no iespējamās palīdzības veidiem.


Krīzes situācijās 

 • Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī Dienas centra pakalpojumu.
 • Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 27023550 (darba dienās darba laikā).

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu  laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

 • Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu (neuzrādot dokumentus). Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi savos traukos.

Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām

Personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi, ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:

 • aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā;
 • aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
 • pavadoņa - asistenta pakalpojums;
 • pakalpojums “drošības poga”;
 • silto pusdienu piegāde mājās;
 • pansijas pakalpojums (personām bez noteiktas dzīvesvietas);
 • aprūpētā dzīvesvieta.

Pilngadīgām personām, t.sk. pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas centra pakalpojumu.

Dienas centros personai ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centri palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupu nodarbībās, informatīvi – izglītojošos pasākumos un kopienas aktivitātēs. Klienti ir aicināti veidot Dienas centru aktivitāšu saturu, piedalīties to organizēšanā un apzināt citus, kuriem ir nepieciešams sociāls atbalsts. Piedalīties Dienas centru aktivitātēs var jebkura pilngadīga persona, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji. Rīdzinieki var iesaistīties tādas aktivitātēs kā kustību terapija, joga, līnījdejas, Cigun nodarbības, datora mācības, valodu nodarbības, rokdarbu nodarbības, prāta treniņi, mākslas terapija, gleznošana, zīmēšana, veselīga uztura grupas, radošās darbnīcas utt..

Rīgā darbojas vairāki specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci. Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Personai ar invaliditāti:

 • kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284.57 EUR) gadā;
 • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR);
 • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 EUR);
 • kurai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras pilngadīga persona vai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi), ir iespēja saņemt no valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumu.

Personai ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:

 • dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas, veļas mazgāšanas un citas iemaņas un prasmes;
 • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.

Aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā

Ja slimības, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevarat pats sevi pienācīgi aprūpēt, tomēr vēlaties palikt savā ierastajā vidē, Rīgas dome piedāvā pabalstu par aprūpes pakalpojumiem jūsu dzīvesvietā. Pabalsta lielumu sociālā darba speciālists noteiks katram klientam individuāli, novērtējot personas funkcionālās spējas, tā nosakot aprūpes līmeni. Ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz 430 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim, tad pašvaldība pilnībā PILNĪBĀ APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, daļēji apmaksā, ja pārsniedz 430 eiro.

Ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:

 • klientu aprūpe;
 • aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā;
 • aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
 • pavadoņa - asistenta pakalpojumu;
 • pakalpojums „drošības poga";
 • silto pusdienu piegāde mājās.

Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.

Par sociālo palīdzību vecajiem ļaudīm lasiet šeit

Sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem

Rīdzinieku ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi:

 • Rīgas Sociālā dienesta darba ar gadījumu pakalpojums - ģimenes ar bērniem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā.
 • Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana.
 • Atkarību profilakses speciālistu un grupu konsultāciju nodrošināšana ģimenēm, kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi.
 • Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 • Izglītojošās grupas vecākiem: bērnu emocionālā audzināšana (0-7 gadiem), mazo bērnu informatīvi izglītojošās atbalsta grupas (0-2 gadiem), apmācību programma pusaudžu vecākiem ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (12-16 gadiem).
 • Sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības grūtībām.
 • Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī mājsaimniecības vadīšanā.
 • Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.
 • Dienas centra bērniem pakalpojums nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
 • Krīzes centra pakalpojums palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem.
 • Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu personām un ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa.
 • Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā pēc bērna vecāku lūguma līdz 3 mēnešiem, ja viņi sociālo apstākļu un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt, kā arī pēc jaundzimušā bērna mātes lūguma, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā mātai kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums.
 • Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām sniedz profesionālu psiholoģisko un informatīvo atbalstu krīzes situācijās, zvanot uz diennakts tālruni: 67222922 vai 27722292.
 • Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuriem pastāv risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.

Bezmaksas ēdināšana izglītojamajiem

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiek segtas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Rīdzinieku ģimenes, kuras audzina bērnus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālos pakalpojumus.

Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojumi:

 • Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes pakalpojums ietver fizioterapeita, ģimenes ārsta, ergoterapeita, audiologopēda, psihologa, speciālā pedagoga bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu, piesaistot nepieciešamās procedūras un konsultācijas noteiktam laika periodam.
 • Agrīnās korekcijas programma nodrošina bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēmu.
 • Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros rehabilitologs izstrādā individuālu programmu, ietverot fizioterapiju, psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā, atbalsta grupas vecākiem.
 • Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojums nodrošina bērna vecumam, veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi, logoterapiju, mūzikas terapiju, datorapmācību, radošas un izglītojošas nodarbības.
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem (atelpas brīdis) pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi (līdz 45 dienām gadā) bērniem institūcijā, savukārt, ģimene iegūst atelpas brīdi garīgās labklājības stabilizēšanai.
 • Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums sniedz atbalstu neizārstējamiem un smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī sērojošām ģimenēm.
 • Sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā nodrošina bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un īpašā kopšana, kā arī viņu vecākiem atbalstu, nezaudējot drošo vidi - mājas.
 • Transporta pakalpojumu samaksu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • No valsts budžeta līdzekļiem finansēts asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti.
 • Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā. Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

Informācija

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas Sociālajā dienestā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00. Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem  galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

Foto: infografika