"Bērnu pabalsti": kas ir aktuāls 2019. gadā?

13. Maijs, 2019

Bērna dzimšana ir liels prieks vecākiem un lērums patīkamu rūpju un klapatu. Gribas pēc iespējas vairāk laika veltīt savam mazulim, nevis skraidīt pa neskaitāmām iestādēm, lai noformētu nepieciešamos dokumentus un pabalstus. Pastāstām, kas pienākas jaunajiem rīdziniekiem no valdības un pašvaldības bērna piedzimšanas gadījumā un kā pēc iespējas ērtāk saņemt pabalstus.


Atsevišķi apskatīsim katrus no pabalstiem, kas pienākas, piedzimstot rīdziniekam, kas uz tiem var pretendēt un kā pareizi noformēt visus dokumentus.

1.Pašvaldības vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pašvaldība izmaksā vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.  

Kam un cik

Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuriem ir piešķirts personas kods un kuriem deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot personas, kuras saņēmušas termiņ­uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, kam nav tiesību pretendēt uz šo pabalstu). 

Kā saņemt

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, jāuzrāda:  

 •  personu apliecinošs dokuments,
 • ārstniecības iestādes izziņa, kas apliecina bērna dzimšanas faktu,
 • un jālūdz piešķirt pabalstu, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Ja bērns ir piedzimis citā Latvijas pilsētā vai ārpus Latvijas, vecākiem ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas iela 19/23, pirmajā stāvā 110.kabinetā), uzrādot:  

 • personu apliecinošu dokumentu,
 • bērna dzimšanas apliecību,
 • ārpus Latvijas dzimušiem bērniem – dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, un tam jāpievieno likumā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā.

Kur saņemt

Jauno māmiņu un tētu ērtībām pabalstus ir iespējams nokārtot visās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās un Rīgas dzemdību namā, reģistrējot jaundzimušo.

Plašāku informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā Jūs varat iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 (P., 0., T., C. no plkst. 9.00 līdz 17.00; Pk. no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Tāpat iespējams zvanīt uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Nianses

Pēc pabalstiem var vērsties 6 mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas.

Normatīvais dokuments, kas reglamentē šāda veida pabalsta piešķiršanu - Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr. 147 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

2.Valsts bērna piedzimšanas pabalsts

Šo pabalstu izmaksā valsts. To izmaksā vienu reizi pēc bērna piedzimšanas. 

Kam un cik

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuru bērniem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsts,  tiek piešķirts vienam no vecākiem par bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu vai  aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Svarīgi atcerēties – pieteicējam obligāti līdzi ir jābūt bankas konta numuram, uz kuru dzimtsarakstu nodaļas darbinieki noformēs pabalstu.

Kā saņemt

Lai saņemtu pabalstu, bērna reģistrācijas laikā Rīgas dzimtsarakstu nodaļā nepieciešams:

 • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu,
 • ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.
 • aizpildīt iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

Kur saņemt

Iesniegumu valsts bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai var aizpildīt Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, taču lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kurai tiks nosūtīts aizpildītais pieteikums. Iesniegumu par valsts pabalstiem ērti iesniegt vienotajā portālā www.latvija.lv, aizpildot elektronisko formu.

Ir iespējams arī vērsties tieši pie VSAA ar iesniegumu, ko iespējams nosūtīt gan pa pastu, gan aizpildot elektronisko formu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus. Svarīgi atcerēties – pieteikuma iesniedzējam jānorāda bankas konta numurs, uz kuru pabalsti tiks pārskaitīti.

Nianses

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz „Valsts sociālo pabalstu likuma” 8. pantu un 2009. gada 22. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību”

3.Bērna kopšanas pabalsts

Šo pabalstu piešķir personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem. Tie var būt gan viens no bērna vecākiem , gan aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina. Lai saņemtu šo pabalstu, nav svarīgi, vai vecāks līdz bērna dzimšanai ir strādājis vai nē.

Kam un cik

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuru bērniem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Foto: Riga.lv

Pabalsta apmērs atkarīgs no bērna vecuma:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Nianses

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem, kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona – bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, ar nosacījumu - ja  sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika posmu otram vecākam.

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) – par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt, - ja  sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laika posmu.

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāki ir strādājoši. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Tādejādi vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz „Valsts sociālo pabalstu likuma” 7. pantu un 2009. gada 22. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 1609 „Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Kur un kā saņemt

Iesniegumu par pabalstu saņemšanu var iesniegt vienotajā portālā Latvija.lv, aizpildot elektronisko formu, kā arī pa pastu  vai klātienē jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā, bet ne vēlāk kā 6 mēnešus no brīža, kad pienākas tiesības uz pabalstu. Lūdzot pabalstus vēlākā periodā, pabalsti pienākas par ne vairāk kā 6 mēnešiem līdz pieteikuma iesniegšanai. Pabalsts tiek izmaksāts par katru iepriekšējo, nevis par katru tekošo mēnesi.

Papildus informācija un iesniegumu veidlapas VSAA mājaslapā.

4.Vecāku pabalsts

Šis pabalsts tiek izmaksāts tikai tiem vecākiem, kuri līdz aiziešanai dekrētā oficiāli bijuši nodarbināti. Pabalsta apmērs atkarīgs no vecāku algas un sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Kam un cik

Tiesības uz vecāku pabalstu ir arī personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet tāda ir bijusi, iestājoties grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumam. Tātad, sakarā ar šā bērna dzimšanu ir bijusi grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā.

Saite uz likumiem

Tiesības uz vecāku pabalstu  ir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina. neatkarīgi no tā, vai persona ir bērna kopšanas atvaļinājumā vai turpina strādāt. Tajā pašā laikā darba turpināšana pēc bērna dzimšanas var ietekmēt pabalsta apmēru.

Vecākiem ir dota iespēja izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs.

 • līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai - 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
 • līdz bērna pusotra gada vecumam - 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiks noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk strādāt, pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu, vai atsāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.   

Visi piemēri pieejamie www.vsaa.lv

Persona, kura strādā un kura pabalsta pieprasīšanas dienā neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais - pabalstu izmaksā  30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra (atkarībā no tā, kādu pabalsta saņemšanas termiņu pabalsta pieprasītājs ir izvēlējies - līdz bērna 1 gada vecumam 60% apmērā no vidējās algas vai līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75 % apmērā no vidējās algas).

Nianses

Atgādinām, ka iesniegumu par vecāku pabalstiem nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (no tiesību iegūšanas brīža). Ja pabalsti tiek lūgti vēlāk, tad tos varēs saņemt tikai par pusgadu līdz dokumentu iesniegšanas brīdim. Informāciju par to, ka vecāks ir bērna kopšanas atvaļinājumā, VSAA iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta.

Kā minēts augstāk, vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts tiek izmaksāti vienlaicīgi. Taču tos nevar saņemt vienlaicīgi ar maternitātes pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta brīdī, kad vecāks saņem bezdarbnieka pabalstu.

Kur un kā saņemt

Portālā www.vsaa.lv un portālā www.latvija.lv iespējams uzzināt, kā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu pabalsta apmēra noteikšanai, kā aprēķina vecāku pabalstu atkarībā no nodarbinātības un izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma. 

Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski  portālā www.latvija.lv, kā arī jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtīt pa pastu. Ar e-parakstu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus, var nosūtīt arī e-pastā. Veidlapas atrodamas portālā .

Šie pabalsti, tāpat kā visi pārējie, tiek pārskaitīti uz bankas kontu vai uz pasta norēķinu sistēmas kontu. Pabalsti tiek izmaksāti par iepriekšējo mēnesi.

5.Ģimenes valsts pabalsts

Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu  ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un kuru bērniem piešķirts personas kods.

Pabalstu un piemaksu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Saite uz likumu

Kam un cik

Ģimenes valsts pabalstu piešķir 

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

Ģimenes valsts pabalstu turpina maksāt arī tad, ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju. To turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis/te nav stājies laulībā. 

Par bērnu ar invaliditāti, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina par bērnu ar invaliditāti, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Pabalsta apmērs mēnesī

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro;
 • par otro bērnu 22,76 eiro divas reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 2);
 • par trešo bērnu 34,14 eiro - trīs reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 eiro x 3);
 • par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07 eiro mēnesī (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē).

Foto: Riga.lv

Ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piešķir piemaksu.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs:  

 • par 2 bērniem  -  10 eiro mēnesī,
 • par 3 bērniem  -  66 eiro mēnesī,
 • par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopjamo bērnu skaitu ģimenē, proti,
 • par 4 bērniem  - 116 eiro mēnesī,
 • par 5 bērniem  - 166 eiro mēnesī, utt.  

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērs ir 106,72 eiro.

Kur un kā saņemt

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai ir bijis) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk, Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz VSAA.

Lēmumu par pabalsta un piemaksas piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalstu pārskaita Jūsu norādītajā kontā vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

6.Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu, pirms un pēc dzemdībām, var saņemt topošā māte, kas strādā algotu darbu; ir pašnodarbinātā vai ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.

Kam 

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja :

bērna māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai, bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas, bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai, vai bērns ir atradenis.

Pabalsta apmērs

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Pabalsta izmaksas periods

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku.

Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām - maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi; piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem - ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba devēja likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba.

Ja persona grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, maternitātes pabalstu izmaksā par visu grūtniecības

un dzemdību atvaļinājuma laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Kur un kā saņemt

Darbnespējas lapas tiek izsniegtas tikai elektroniski. Jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta e-DNL (ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis e-DNL).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

personīgi; nosūtot pa pastu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu; valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

7.Paternitātes pabalsts

Tiesības saņemt paternitātes pabalstu ir personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'' un ir darba ņēmējs (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieks), pašnodarbinātais, kurš faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Kam

Paternitātes pabalstu piešķir

 • bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu Ja strādājat algotu darbu un esat sociāli apdrošināts, tad kā jaundzimušā bērna tētis varat saņemt 10 kalendārās dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (Darba likuma 155. panta pirmā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Jums piešķirs paternitātes pabalstu. Tiesības uz paternitātes pabalstu bērna tēvam ir, ja atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu  piešķirts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
 • vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju

Ja esat adoptējis ārpusģimenes aprūpē bijušu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, tad Jums kā vienam no bērna vecākiem (mātei vai tēvam) ir tiesības uz  10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju (Darba likuma 155.panta piektā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām VSAA Jums piešķirs paternitātes pabalstu.

Pabalstu apmērs

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga paternitātes pabalstam tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Kur un kā saņemt

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu  vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Informāciju par bērna tēvam (adoptētājam) piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (adopciju), darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un šo informāciju VSAA elektroniskā formātā saņem no VID.

Ja esat pašnodarbinātais un faktiski veicat sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad Jums ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas Jums piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Kā atrast Rīgas dzimtsarakstu nodaļās

 • Rīgas domes dzimtsarakstu nodaļas dzimšanas reģistrācijas sektors (Dzemdību nams): Miera ielā 45, tālr. 67181553;
 • Ziemeļu izpilddirekcija: Zemgaļu ielā 1, tālr. 67181310, un Rūpniecības ielā 21, tālr. 67026668;
 • Austrumu izpilddirekcija: Aglonas ielā 4b, tālr. 67260530;
 • Pārdaugavas izpilddirekcija: Dzirciema ielā 26, tālr. 671811324.

Kā atrast Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA)

Noderīga informācija par bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī par citiem pabalstiem (tajā skaitā ģimenes, paternitātes un maternitātes pabalstiem) pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Tur arī atrodamas VSAA struktūrvienību adreses Rīgā.

Ar 2015. gada novembri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi pieejami arī caur interneta portālu www.latvija.lv.  Plašāka informācija par bērna piedzimšanas pabalstu, kā arī citiem pabalstiem, ko izmaksā valsts, ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.