Daudzbērnu ģimeņu reģistres: biežāk uzdotie jautājumi

12. Septembris, 2018

Atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru Rīgas domes Labklājības departaments sniedz pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.


Kāpēc jābūt deklarētiem visiem vienā adresē?

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta 1. apakšpunktā norādīts, ka Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Savukārt Likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Saskaņā ar Civillikuma 214. pantu – pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.

Kāpēc katrai pilngadīgai personai jāreģistrējas pašai?

Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana. Tātad, lai personas datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst vismaz vienam no tiesiskiem pamatiem – persona pati (datu subjekts) ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!

Kā ieiet datu bāzē?

Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv —> E-pakalpojumi privātpersonām —> izvēloties sadaļu "Daudzbērnu ģimeņu reģistrs"—> autorizējoties izmantojot piedāvātās iespējas.

Pilngadīgs bērns mācās ārzemēs, kādā valodā jābūt izziņai?

Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu gadījumos, ja bērns (arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) mācās ārzemēs, ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Ja vienam no bērniem paliek 18 gadi, kāpēc dati dzēšas un kas jādara?

Bērnam kļūstot pilngadīgam, Rīgas pilsētas pašvaldībai vairs nav tiesības apstrādāt viņa datus, līdz ar to ģimene zaudē statusu Reģistrā. Lai ģimenei būtu aktīvs daudzbērnu ģimenes statuss, ģimenei atkārtoti jāreģistrējas Reģistrā, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu "Daudzbērnu ģimeņu reģistrs". Ja neizdodas reģistrēties elektroniski, tad varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800) vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā, pieņemšanas laiki P.10.00-18.00; O. 9.30-15.00; C.9.00-16.00 ). Vienlaicīgi pilngadīgajam bērnam, kurš turpina mācības, personīgi jāreģistrējas Reģistrā, apliecinot piekrišanu savu datu apstrādei.

Kādas atlaides var saņemt, reģistrējoties Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā?

  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
  • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
  • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000850
  • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001919.

Izstrādājot kritērijus, kādām ģimenēm ir tiesības reģistrēties Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tika ņemts vērā gan normatīvais regulējums, gan pašvaldības iespēja automātiski no valsts datu reģistriem identificēt Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes, tādējādi samazinot administratīvās procedūras.