Instrukcija: kā izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību

30. Maijs, 2017

Pēc mēneša Rīgas dome sāks īstenot eksperimentālo galvaspilsētas daudzdzīvokļu namu līdzfinansēšanas programmu, kuras ietvaros finansējumu varēs saņemt tās mājas, kuras vēlas veikt remontu vai renovāciju. Nomainīt skaitītājus visai mājai vai izremontēt kāpņu telpu – tagad šos darbus varēs paveikt par puscenu. Tāpat būs iespējams saņemt 90% atlaidi Nekustamā īpašuma nodoklim. Bet ir nepieciešams izpildīt vienu noteikumu: jāizveido dzīvokļu īpašnieku biedrība. Pastāstām, kā to izdarīt.


Kas ir biedrība un kāpēc tā ir nepieciešama?

Lai to pārvaldītu. Kad 90-to gadu sākumā mums tika atļauts privatizēt savu dzīvesvietu, mums netika paskaidrots, ka bez īpašuma tiesībām tā ir arī atbildība. Māja ir kopīpašums. Un jebkura sīkuma remontam, no kāpnēm līdz pagrabam, nepieciešams vienoties ar kaimiņiem.

Visvienkāršākais variants, kā sadarboties, ir izvēlēties mājas vecāko un kopīgi pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Taču šis variants jau ilgus gadus tiek īstenots ar grūtībām: daudzi dzīvokļu īpašnieki savos dzīvokļos nedzīvo – viņi strādā ārzemēs un izīrē dzīvokļus, citi vienkārši nevēlas nekam tērēt naudu. Un tādējādi jebkādi centieni uzlabot savas mājas stāvokli parasti nonāk strupceļā.

Biedrība ir pavisam cits juridisks instruments, kas ļauj, ja tā var izteikties, disciplinēt iedzīvotājus, lai viņi sekotu līdzi savas mājas stāvoklim un nākotnē atvieglotu saziņu ar Rīgas domi. Kas nav mazsvarīgi: tieši dzīvokļu īpašnieku biedrība jau šogad varēs saņemt 90% atlaidi Nekustamā īpašuma nodoklim vai līdzfinansējumu mājas remontam 50% apmērā. Mājas siltināšana, jumta maiņa, pastkastīšu maiņa – jebkas, par ko vien biedrība būs spējīga vienoties. Tā ir lieliska iespēja sakārtot savu māju. Turklāt nav svarīgi, kāds uzņēmums apsaimnieko šīs biedrības māju.  

Biedrības izveidošana ir dzīvokļu īpašnieku juridiska tiesību nostiprināšana savā mājā. Pašlaik ir vērojama juridiska problēma: mājas dzīvokļi pieder īpašniekiem, bet pati māja tomēr juridiski pieder pašvaldībai. Reģistrēt biedrību nozīmē kļūt par pilntiesīgiem savas mājas saimniekiem un noņemt to no Rīgas domes Īpašuma departamenta bilances.

Svarīgi:

 • Dzīvokļu īpašnieki apvienojoties var izveidot dzīvokļu īpašnieku biedrību, kas ir juridiska persona un šo statusu iegūst ar brīdi, kad tiek ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
 • Biedrības izveide ir saistīta ar dažādu dokumentu sagatavošanu, valsts nodevu maksāšanu, dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā, ikgadēju atskaišu, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.

Jāatzīmē, ka tieši īpašnieku biedrība nākotnē varēs pretendēt uz dalību Rīgas domes līdzfinansēšanas programmā un saņemt bezmaksas grantu remontdarbiem savā mājā 50% apmērā vai atlaidi Nekustamā īpašuma nodoklim 90% apmērā.

Ar ko kopība atšķiras no biedrības?

Dzīvokļu īpašnieku kopība – apkopo visus dzīvokļu, komerctelpu un mākslinieku  darbnīcu īpašniekus. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, pastāv vairāki jautājumi, kuri ir tikai īpašnieku kopības kompetencē. Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības pieņemt lēmumus par:

 • kopīpašumā esošās daļas pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu);
 • kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā;
 • atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;
 • dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un atcelšanu;
 • pilnvarojuma došanu un atsaukšanu;
 • lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, tai skaitā attiecībā uz ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes apgādes iekārtu un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu;
 • kopīpašumā esošās daļas nodošanu lietošanā;
 • kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu;
 • atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam un to atsaukšanu;
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību;
 • citiem jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē.

Savukārt biedrība kā pilntiesīgs pārstāvis var iegūt dažādas tiesības, ja tie nav pretrunā ar šiem 10 punktiem. Bet biedrībai ir liels pluss – tā ir juridiska persona, kurai ir tiesības veikt finansiālas darbības un uzturēt bankas kontu. Teorētiski biedrība var apsaimniekot māju patstāvīgi, bet likums nav pretrunā ar dzīvokļu īpašnieku biedrības izveidošanu, nemainot pašreizējo apsaimniekotāju. Biedrībai reizi gadā jāiesniedz atskaite VID par savām finansiālajām un saimnieciskajām darbībām. Tiek uzskatīts, ka biedrības izveidošanas mērķis nav peļņas un ekonomisko ieguvumu gūšana, tieši šī atskaite pierāda šo teoriju.

Vienkāršojot – dzīvokļu īpašnieku kopība ir visi mājas īpašumu saimnieki, kas var daudz ko izlemt, taču finansiālais aspekts viņiem nav pieejams. Biedrībai pēc likuma ir tieši tie paši ierobežojumi, kādi dzīvokļu īpašnieku kopībai, bet tā drīkst veikt finansiālas darbības.

Kā izveidot biedrību?

Foto: infografika

Foto: infografika

Foto: infografika

Foto: infografika