Kā Rīga palīdz daudzbērnu ģimenēm

22. Maijs, 2018

Mūsdienās pat viena bērna izaudzināšana ir sasniegums. Bet kad bērnu ir trīs vai vairāk, sniegt izpalīdzīgu plecu ir gatava gan valsts, gan pašvaldība. Goda medaļu par varonību māmiņām vis nepiešķir, bet ir citi patīkami sīkumi, par kuriem ir svarīgi zināt daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc portāls riga.lv ir noskaidrojis, uz ko var pretendēt daudzbērnu ģimenes, kas dzīvo galvaspilsētā.


1.Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbrīvojums no maksas par izglītību pulciņos

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.

Apgūstot profesionālās ievirzes programmas pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100% apmērā no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100% atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti.

Vairāk informācijas

Bezmaksas ēdināšana bērnudārzos

No 2017. gada 1. janvāra no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 • ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 • ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumus – 1,99 eiro dienā; Pašvaldības skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina komersanti, un privātajās izglītības iestādēs – 2,77 eiro dienā.

Vairāk informācijas

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Daudzbērnu ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

 • trīs vai vairāk bērni – 90%;
 • divi bērni – 70%;
 • viens bērns – 50%.

Vienam no vecākiem atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1. janvārī persona vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar bērniem (izņemot audžuģimenēs ievietotos bērnus).

Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV - 1012. Visos neskaidrību gadījumos rīdzinieki var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā. Ja pieteikums būs iesniegts šogad, tad atvieglojums būs piešķirts tikai no nākamgada 1.janvārī.

Vairāk informācijas

Sabiedriskā transporta maksas atvieglojumi

Rīgas dome pieejamā pašvaldības budžeta iespēju robežās ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā daudzbērnu ģimeņu vecākiem. Braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

Braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgs izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādes klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

Vairāk informācijās

2.Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm

Palielināts ģimenes valsts pabalsts

No 2017. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem ir 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017.gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1. maijam.

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro;
 • par otro bērnu 22,76 eiro;
 • par trešo bērnu 34,14 eiro;
 • par ceturto un nākamajiem bērniem - 50,07eiro mēnesī
 • JAUNUMS!

  No 2018. gada 1. marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piešķir piemaksu.

  Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs:  

  • par 2 bērniem  -  10 eiro mēnesī,
  • par 3 bērniem  -  66 eiro mēnesī,
  • par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopjamo bērnu skaitu ģimenē, proti,
  • par 4 bērniem  - 116 eiro mēnesī,
  • par 5 bērniem  - 166 eiro mēnesī, utt.  

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu vecumā no gada līdz 15 gadiem, vai par vecāku bērnu, kurš turpina mācības, nesaņemot stipendiju. Par bērnu līdz gada vecumam šo pabalstu nepiešķir, taču bērnu skaitā iekļauj visus bērnus, kuri audzināti ģimenē, arī tos, kuri jau sasnieguši pilngadību. Proti, ja vecākais bērns jau ir vecāks par 19 gadiem, viņš būs kā pirmais bērns ģimenē, par kuru pabalstu nemaksā, bet nākamais bērns kā otrais saņems jau divreiz lielāku pabalstu.

Vairāk informācijas

Papildatvaļinājums

Darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem. Bez tam darba  devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo  izpeļņu  par  laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā.

Vairāk informācijas

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums

Persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 50 procentu apmērā.  2017. gada 24. janvārī tika veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kuras paredz, ka transporta ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai kuras laulātajam apgādībā vai aizbildnībā ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un kuri turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai personai, kura pati vai kopā ar laulāto veido audžuģimeni, kurā ievietoti ir trīs vai vairāk bērni, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Tas nozīmē ka katrs vecāks, kurš atbilst daudzbērnu ģimenes kritērijiem un tam īpašumā ir viens auto, var saņemt šo nodokļa atvieglojumu. 

Gadījumos, ja personas īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, persona var izvēlēties, par kuru transportlīdzekli piemērojams nodokļa atvieglojums.

Ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, ko CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par pilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī vai arī personai uzrādot derīgu Sabiedrības integrācijas fonda izsniegtu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”.

Vairāk informācijas

Tiesības uz vecuma pensiju priekšlaicīgi

Bērna vecākam vai aizbildnim, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus ir tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. Tādas pašās tiesības ir tad, ja aprūpējis vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ .

Vairāk informācijas

Atbrīvojums no dažām valsts nodevām

No civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese

Vairāk informācijas 

Tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem; no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbrīvo, ja pakalpojumu pieprasa daudzbērnu ģimenes vecāki .

Vairāk informācijas

Atbalsts norēķiniem par elektrību

Ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni ( vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ja turpina mācīties) vai aizbilstamie katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam (No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh bez PVN), bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.

Daudzbērnu ģimenēm, tai skaitā kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, atbalstam jāpiesakās www.elektrum.lv. Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80 200 400.

Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

Lūdzam ņemt vērā:

Ja vēlaties atbalstu saņemt no mēneša 1. datuma, pieteikums ir  jāiesniedz līdz attiecīgā mēneša 19. datumam. Ja atbalsta saņemšanai pieteiksieties pēc 19. datuma, tad atbalsts jums tiks piešķirts no nākamā mēneša 1. datuma. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu  nosūtīsim SMS veidā uz jūsu norādīto mobilo tālruni.  

Vairāk informācijas

Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte”

Latvijas Goda ģimenes apliecība ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu  ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpašniekiem iespējams saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā, piemēram, atlaides leļļu teātra izrādēm un ieejas maksai citos teātros, atlaides veikalos, degvielas uzpildes stacijās, utt. Par to visu un par to, kā saņemt karti, var uzzināt vairāk portālā daudzbērnu ģimenēm www.godagimene.lv.

Rīgas daudzbērnu ģimeņu reģistrs

Lai izmantotu Rīgas piešķirtos pabalstus, daudzbērnu ģimenēm jāreģistrējas īpašā reģistrā, ko maijā izveidojusi Rīgas pašvaldība. Reģistrā aicinām Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs.

Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos reģistrā, ir jāapliecina, ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.

Reģistrā var reģistrēties ģimenes, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārpus Latvijas). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.