Kādus pakalpojumus pieaugušie var saņemt Dienas centros?

24. Janvāris, 2019

Ja esat seniors, bezdarbnieks, jaunā māmiņa dekrēta atvaļinājumā, invalīds vai cilvēks, kas ietilpst jebkurā citā kategorijā un kuram ir vientuļi, kas vēlas parunāt ar citiem cilvēkiem, nodarboties ar kaut ko interesantu un tikties ar domubiedriem, lietderīgi pavadīt laiku un apgūt dažādas prasmes, saņemt psiholoģisku atbalstu, bet nav lieku līdzekļu, tad ziniet, ka dažādās Rīgas apkaimēs ir Dienas centri un aprūpes centri pieaugušajiem, kur bez maksas var atrast daudz interesantu pasākumu saņemt sociālā darbinieka un citu speciālistu atbalstu.


1.Kas ir dienas centrs?

Dienas centros rīdziniekiem ir iespēju attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centros palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Rīdzinieki lielā mērā ir aicināti veidot aktivitāšu saturu paši, viņi piedalās to organizēšanā un apzina citus, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Iespēja piedalīties dienas centra aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji. Dienas centrs darbojas pēc brīvā apmeklējuma principa. Ir novērots, ka Dienas centrus visbiežāk apmeklē (ar bērnu kopā apmeklēt dienas centru nevar!) vecāka gadagājuma cilvēki, kuri sasnieguši pensijas vecumu, personas kuras nav nodarbinātas.

Kādu brīvā laika pavadīšanu nodrošina Dienas centrā un ko tajos var darīt?

 • Brīvā laika attīstošu un saturīgu pavadīšanu
 • Saņemt informāciju par Dienas centru darbību un citiem sociālās palīdzības veidiem
 • Sociālo prasmju un iemaņu attīstošas nodarbības
 • Interešu nodarbības
 • Satikties ar domubiedriem, gūt atbalstu grūtā situācijā un sniegt palīdzību citiem
 • Atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas
 • Izglītojošus pasākumus
 • Atkarības profilakses nodarbības
 • Sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas
 • Bērniem palīdzību skolas mājas darbu sagatavošanā
 • Kultūras, sporta pasākumus un ekskursijas
 • TV, preses izdevumu un grāmatu pieejamība
 • Nūjošanas nodarbības
 • Tematiskās tikšanās ar vieslektoriem, māksliniekiem u.c.
 • Kustību terapiju, vingrošanu u.c. nodarbības
 • Rokdarbu, mākslas un citas radošās darbnīcas, piedalīties izstādēs
 • Kopīgu svētku svinēšanu
 • Jaunākās informācijas un interneta pieejamību
 • Sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
 • Sadarbību ar Rīgas centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkām
 • Datorapmācību jebkuram vecumam
 • Personību attīstošas spēles
 • Dažus medicīniskos pakalpojumus (asinsspiediena mērīšana, u.c. pakalpojumus)

Kur meklēt Dienas centrus?

 • Kopienas centrs “Ābeļzieds”, Dzirciema ielā 24 (cerams, ka būs telefona klausule) 67181588, 67181589, 67012446
 • Dienas centrs pilngadīgām personām “Ābeļzars” Avotu ielā 31 k-1 67037686, 67037656, 67037674
 • Dienas centrs bērniem un pilngadīgām personām “Kamene” Salnas ielā 2 67181236
 • Dienas centrs pilngadīgām personām “Ķengarags” Aglonas ielā 35/3 67181641, 67181640
 • Dienas centrs bērniem un pusaudžiem "Čiekurs" Aiviekstes ielā 14 67037477
 • Dienas centrs pilngadīgām personām un sociālās mājas iedzīvotājiem “Kastanis” Aiviekstes ielā 14 67181895, 67181808
 • Dienas centrs pilngadīgām personām “Rīdzene” Vidrižu ielā 1C 67105539, 67037583
 • Dienas centrs bērniem, pilngadīgām personām un sociālās mājas iedzīvotājiem “Vecmīlgrāvis” Emmas ielā 3 67105229, 67181515, 67105247

2.Kas ir dienas aprūpes centri personām ar demenci?

Dienas aprūpes centri personām ar demenci ir pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina sociālo aprūpi, un  to mērķis ir iespēju robežās uzturēt un attīstīt klientu sociālās prasmes un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, bet vienlaicīgi atslogot arī klientu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas.

Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināta klientu uzraudzība, nepieciešamības gadījumā tiek sniegta palīdzība pašaprūpē, organizētas nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai, mūzikas, mākslas, kustību terapijas u.c. nodarbības speciālistu vadībā), kultūras pasākumu apmeklēšana, sociālā darbinieka, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas, kā arī atbalsta pakalpojumi (konsultācijas, atbalsta grupas u.c.) klientu tuviniekiem.

Dienas aprūpes centra  pakalpojuma saņemšanai klientam nepieciešams RSD izsniegts nosūtījums!

 • Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "OZOLAINE", Zandartu ielā 2A (Vecmīlgrāvis), 26039913, 67202113. Mājas lapa: svjp.lv
 • Dienas aprūpes centrs "Oāze" www.bernuoaze.lv, Biešu ielā 6, 67892880; 67892883
 • Dienas aprūpes centrs "Liepa", Valentīna ielā 16, pansionatsliepa.lv, 29433233

3.Kas ir dienas centri un dienas aprūpes centri bērniem un jauniešiem?

Dienas centri bērniem un jauniešiem  ir Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienības, kas nodrošina bērnu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un attīstīšanu, sniedz profesionālu individuālo psihosociālo palīdzību, organizē problēmu risināšanu grupu darbā ar bērniem, nodrošina attīstošu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilnveido un attīsta sociālās prasmes, kā arī veicina bērnu motivāciju mācīties.

Dienas centra uzdevumi un sniegtie pakalpojumi:

 • preventīvā darba veikšana (saturīga brīvā laika pavadīšana, attīstot bērna personību, sociālo problēmu pazīmju identificēšana, speciālistu starpinstitucionālā sadarbība);
 • bērnu sociālās iekļaušanās skolu sistēmā veicināšana;
 • dažādu speciālistu individuālo konsultāciju bērniem un viņu ģimenēm nodrošināšana;
 • grupu nodarbību (izglītojošās, socializācijas, radošās, dzīves prasmju darbnīcas) bērniem un vecākiem realizēšana;
 • ārpus centra aktivitāšu organizēšana bērnu socializācijas un motivācijas veicināšanai.

Dienas centra klients ir bērns, kuram ir Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums sociālā pakalpojuma saņemšanai un/vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums, un/vai dienas centra izvērtējums par pakalpojuma nepieciešamību.

 • Kurzemes rajonā – kopienas centrs „Ābeļzieds” (Dzirciema iela 24);
 • Latgales priekšpilsētā – dienas centrs bērniem un jauniešiem „Čiekurs” (Aiviekstes iela 14) un dienas centrs „Kamene” (Salnas iela 2);
 • Ziemeļu rajonā – dienas centrs „Vecmīlgrāvis” (Emmas iela 3).

4.Kas ir dienas aprūpes centri bērniem?

Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem un viņu ģimenēm. Tiek sniegtas dažādu speciālistu individuālās un grupu konsultācijas, kā arī atbalsts bērnu vecākiem, organizējot atbalsta un pašpalīdzības grupas.

Dienas aprūpes centra uzdevumi un sniegtie pakalpojumi:

 • saturīgu brīvā laika aktivitāšu nodrošināšana interešu, sociālo un radošo prasmju pilnveides nodarbībās;
 • bērna pamatvajadzību un aprūpes nodrošināšana (ēdināšana, higiēnas pakalpojumi, apģērba mazgāšana, apģērba, apavu izsniegšana/maiņa, primārā veselības aprūpe);
 • dažādu speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, klīniskā psihologa, psihoterapeita, sociālā pedagoga, pedagoga u.c.) individuālo un grupu konsultāciju sniegšana;
 • bērnu sociālās iekļaušanās skolu sistēmā veicināšana;
 • atbalsta grupu un pašpalīdzības grupu vecākiem organizēšana un vadīšana.

 • Konsultatīvais dienas centrs „Torņakalns” , Biešu iela 6; 67892882
 • Dienas aprūpes centrs „Patvērums”, Bruņinieku iela 10a; 67310037
 • Dienas aprūpes centrs „Stropiņš”, Slokas iela 161; 27592183
 • Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm „Roku rokā” , Līksnas iela 13, 67241965
 • Atbalsta centrs bērniem “Sirdsgaisma”, Ziepju iela 13, 67704831
 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Paaudzes”, Ūnijas ielā 49, 26596746

Kas var vērsties dienas centrā?

Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai: 1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/naktspatversmes adresē); 2. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.

Vairāk par pakalpojumiem lasiet šeit.

Papildus informācija:

 • Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvais tālrunis 80005055
 • Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048
 • Ar Dienas centru nodarbību grafiku var iepazīties Rīgas Domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri (P, 0, T, C 9.00 - 17.00; Pk 9.00 - 16.00 Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte)

Visi Rīgas Sociālā dienesta pakalpojumi dienas centros bērniem un pieaugušajiem ir BEZ MAKSAS!

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: