Kam ir tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei Rīgā?

9. Oktobris, 2018

Rīdziniekiem ar zemiem ienākumiem ir iespēja samazināt izdevumus par medicīnas pakalpojumiem, kas tiek sniegti galvaspilsētā. Pastāstām, kā to izdarīt.


Tiesības saņemt šo pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 221 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 270 mēnesī.

Bet ja ir ievēroti pārējie  Rīgas domes   2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’noteikumu nosacījumi:

- pabalstu pacienta iemaksu segšanai personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, nepārsniedzot EUR 100  kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas;

- pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kas iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas samaksai;

- pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus, – pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, nepārsniedzot EUR 341,49 kalendārajā gadā.

Lai iegūtu sīkāku informāciju (kur vērsties, lai saņemtu pabalstus), vērsieties Rīgas sociālajā dienestā. Filiāļu adreses pieejamas šeit.

Zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, Rīgas iedzīvotāji var saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā.

Bezmaksas informatīvā tālruņa darba laiki:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.

Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Aicinām arī meklēt Jūs interesējošo informāciju  RD LD mājaslapā: www.ld.riga.lv vai Rīgas domes mājaslapā: www.riga.lv. Par sabiedrības veselības jautājumiem www.veseligsridzinieks.lv