Kam Rīga sniegs palīdzību 2019. gadā: 17 sociālo pabalstu veidi visām dzīves situācijām

20. Jūnijs, 2019

Ja ir grūti, bet nav, kam lūgt palīdzību, galvaspilsētas pašvaldība sniegs palīdzību. Rīdziniekiem ir pieejami 17 sociālo pabalstu veidi – gan vienreizēji, gan ikmēneša pabalsti visdažādāko sarežģīto dzīves situāciju gadījumos. Katru gadījumu Rīgas Sociālais dienests izskata individuāli, ņemot vērā normatīvos aktus.


Izmantojot šos pabalstus, ir vieglāk samaksāt komunālos rēķinus, audzināt audžubērnus, rūpēties par senioriem, invalīdiem vai vienkārši izdzīvot. Minam populārākos no tiem.

1.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Valdība ir noteikusi, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam pienākas garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) 53.00 eiro apmērā mēnesī vienai personai. Vienalga, pieaugušais vai bērns, strādājošais vai pensionārs, ar vai bez invaliditātes, šo pabalstu valsts visiem piemēro vienādā apmērā. Savukārt Rīgas dome uzskata, ka šāds izlīdzinošais princips ir netaisnīgs. Tādēļ pašvaldībā noteiktais GMI līmenis rīdziniekiem ir augstāks:

 • pensionāriem, invalīdiem – 128.06 eiro;
 • darbspējīgiem cilvēkiem – 56.91 eiro;
 • nepilngadīgiem bērniem – 64.03 eiro.

Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir vienu reizi mēnesī tiem galvaspilsētas iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī ir mazāki par 128,06 eiro mēnesī. Noskaidrot, vai jūs atbilstat šim statusam, iespējams Rīgas Sociālajā dienestā.

2.Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu var saņemt dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Pretendēt uz pabalstu varat, ja pēc šo pakalpojumu nomaksas jums nepaliek garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis. Lūdzu, ielāgojiet, ka rēķini par kabeļtelevīziju, internetu un telefonu pabalsta aprēķinā netiek ņemti vērā.

Svarīgi atcerēties, ka izdevumiem minētajos rēķinos jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Tāpēc, lai noteiktu, vai jūs saņemsiet šo atbalstu, ir jāvēršas pie sociālā darba speciālista.

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 eiro mēnesī.

UZMANĪBU! Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pēc 3 mēnešiem!

3.Pabalsts krīzes situācijā

Krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, ja nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību. 

Sociālais dienests pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas un materiālos zaudējumus, kas radušies krīzessituācijas rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Pabalsts ģimenei (personai) tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klients trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. 

Atsevišķi dzīvojošai personai pabalsts pienākas apmērā līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai. Ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām.

4.Pabalsti pilngadīgiem bāreņiem

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Tiesības saņemt pabalstu ir bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

Sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās Rīgas Sociālais dienests piešķir:  

 • vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (128.06 eiro); 
 • vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (249.71 eiro);
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem, kuri sekmīgi apgūst izglītības programmu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64.03 eiro);
 • pabalstu ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem piešķir bez ienākumu un materiālo resursu izvērtēšanas līdz 24 gadu vecumam, ja persona nav uzņemta rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai..

5.Pabalsti  audžuģimenēm un cita sociālā palīdzība

Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei var saņemt ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas  lēmumu ir ievietots bērns.

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē

Pabalsta apmērs mēnesī katram bērnam 322.50 eiro (75% apmērā no Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas).

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Pabalsta  apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei kalendārajā gadā ir 163.63 EUR. Audžuvecāki vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā,  110. kabinetā.

6.Pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesības saņemt atlīdzību ir ģimenēm vai personai, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, dzīvo un deklarējušas dzīvesvietu Rīgā un ģimenes aprūpē atrodas ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns, un ģimenē kopā nav vairāk par sešiem  nepilngadīgiem bērniem.

Pašvaldības atlīdzību - 213.43 eiro mēnesī piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests ģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

7.Pabalsts aizbildņiem

Pabalstu aizbildņiem piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests par otro un katru nākamo aizbildnībā esošo bērnu. Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsta apmērs 60.00 eiro mēnesī (par vienu bērnu) un 50.00 eiro mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

8.Pabalsts aizgādņiem

Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādņiem, kurus Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni, pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju:

 • 28.46 eiro mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē;
 • 14.23 eiro mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

9.Pabalsts veselības aprūpei

Ja esat vecuma pensijas, invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, jūs varat pretendēt uz šādu pašvaldības sniegto atbalstu:

 • Pensionāri/invalīdi/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji var saņemt pacienta iemaksu segšanu līdz 100 eiro kalendārajā gadā;
 • Valsts kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču iegādes daļēja samaksa atbilstoši faktiskajiem izdevumiem;
 • Personas ar invaliditāti un pensionāri ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētās medicīniskās ierīces, – var saņemt pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, kopsummā nepārsniedzot 345 eiro kalendārajā gadā;
 • Minētos pabalstus iespējams saņemt, ja esat deklarējies Rīgā, dzīvojat iesnieguma norādītajā adresē un jūsu vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 221 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 270 eiro mēnesī.

Ieņēmumus ņem vērā pēc nodokļu nomaksas.

10.Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 eiro mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

Lai novērstu vai mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par materiālā atbalsta nepieciešamību vai individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību.

Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu klientam pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējumu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

11.Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Lai saņemtu pabalstu izglītības ieguves atbalstam, ģimenei jāatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, bet katra ģimenes locekļa mēneša vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nevar pārsniegt 221 eiro. UZMANĪBU! Pabalstu var pieprasīt Rīgas Sociālajā dienestā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. 

50 EUR lielu pabalstu izglītības ieguves atbalstam piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

12.Pabalsts mājokļa pielāgošanai invalīdiem un cita sociālā palīdzība

Cilvēkam ar invaliditāti, kurš pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši viņa īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai. Pabalsta apmērs ir atbilstošs faktiskajām izmaksām (t.sk. dokumentu sagatavošanai), bet ne vairāk kā 4000 eiro. Šo pabalstu var saņemt, ja cilvēka dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā, ja viņš pārvietojas ar riteņkrēslu un ir atzīts par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

Papildus personām ar invaliditāti ir pieejami šādi sociālie pakalpojumi:

Personai ar invaliditāti:

 • kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284.57 eiro) gadā;
 • kura pārvietojas ratiņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 EUR);
 • kurai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras pilngadīga persona vai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi), ir iespēja saņemt no valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumu.

Šos pabalstus piešķir, nevērtējot jūsu materiālo stāvokli. Svarīgi, lai jūs savu dzīvesvietu būtu deklarējis Rīgā.

13.Pabalsts politiski represētajām personām

Reizi gadā galvaspilsētas pašvaldība izmaksā 100 eiro  lielu pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

14. - 15.         Vienreizējie pabalsti - jaundzimušajiem rīdziniekiem un           simts un vairāk gadus sasniegušām personām

Vienreizēju palīdzību galvaspilsētas iedzīvotāji var saņemt visdažādākajās situācijās – ne tikai bēdās, bet arī priekos.

Piemēram, piedzimstot bērnam, pabalsts ir 150 eiro (deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā).

Cits līksms gadījums – simts un vairāk gadu jubileja: Rīgas dome jubilāram svētkos arī dāvina 150 eiro. Turklāt jāatzīmē, ka simts un vairāk gadu sasniegušie jubilāri  pabalstu varēs saņemt arī katrā nākamajā dzimšanas dienā. Laimīgo vecāku un jubilāru materiālajam stāvoklim nav nozīmes.

16.Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

 • Bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību, dome palīdz sākt patstāvīgas dzīves gaitas. Šiem jauniešiem pienākas dzīvokļa pabalsts vai iespēja reģistrēties rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai.  Ja ir atrasta īrējama dzīvojamā platība, vēršoties RSD un atbilstoši savai sociālajai situācijai, bārenis var pretendēt saņemt pabalstu dzīvokļa īres apmaksai ar ienākumu vai bez ienākumu izvērtēšanas. 

 • Tagad ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – SAC) izbeigšanas pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 eiro.

17.Apbedīšanas pabalsts

 • Materiālu palīdzību pašvaldība sniedz arī mirušo tuviniekiem bēru gadījumos (bēru mielastu neapmaksā) neatkarīgi no pabalsta saņēmēja rocības. Vienreizējo apbedīšanas pabalstu galvaspilsētas pašvaldība piešķir līdz 426.86 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa.

Informācija

Tā kā Rīgas dome sniedz tik daudzveidīgu sociālo palīdzību, noteikti vērsieties Rīgas Sociālajā dienestā, lai pārrunātu jūsu konkrēto dzīves situāciju. Lūdzu zvaniet Rīgas domes Labklājības departamentam pa bezmaksas tālruņa numuru 80005055 tā darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00.  Ārpus darba laika lūdzam jūs izmantot balss pastkasti. Vairāk informācijas par sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālajiem pakalpojumiem  galvaspilsētā varat iegūt arī Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

Par citiem sociālas palīdzības veidiem un kā tos saņemt, vairāk lasiet Rīgas domes Labklājības departamenta  mājaslapā


 • RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, Baznīcas iela 19/23, 67105048,
  e-pasts:soc@riga.lv

Latgales rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Avoti"
  Avotu ielā 31 k - 2,
  67037695
 • Teritoriālais centrs „Krasts"
  Aiviekstes ielā 14,
  67037471,
 • Teritoriālais centrs „Pļavnieki"
  Salnas ielā 2,
  67037447
 • Teritoriālais centrs „Daugava"
  Aglonas ielā 35 k-1,
  67181437

Pārdaugavas rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
  Ed. Smiļģa ielā 46,
  67012271
  Ziepju ielā 13,
  67026025
 • Teritoriālais centrs „Dzirciems"
  Baldones ielā 2,
  67012369
 • Teritoriālais centrs „Bolderāja"
  Dolomīta ielā 1,
  67037559
 • Teritoriālais centrs „Imanta"
  Imantas 8. līnija1 k - 2,
  67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

 • Teritoriālais centrs „Vidzeme"
  Vidrižu ielā 1A,
  67012126
  Brīvības gatvē 266,
  67012157
 • Teritoriālais centrs „Purvciems"
  Ieriķu ielā 2B,
  67012127
  Pērnavas ielā 1,
  67105538
 • Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
  Hanzas ielā 7,
  67026649

Veco ļaužu aprūpe: izmaiņas 2018. gada sākumam

Kur un kā saņemt sociālo palīdzību

Kā saņemt mājokli no pašvaldības?

Kas jāzina par trūcīgā statusu

Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

Kas jāzina par maznodrošinātā statusu