Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

9. Februāris, 2018

Garantētais minimālais ienākumu līmenis. Mēs bieži dzirdam šo terminu, kad runa ir par palīdzību sociāli mazaizsargātajiem valsts iedzīvotājiem. Pastāstām, ko šis termins nozīmē, cik liels šis līmenis ir, un ar cik lieliem ienākumiem cilvēkam ir tiesības saņemt no pašvaldības palīdzību un cik lielā apjomā?


GARANTĒTAIS MINIMĀLAIS IENĀKUMU LĪMENIS

Pašvaldībai jānodrošina minimālais ienākumu līmenis nabadzīgākajiem valsts iedzīvotājiem, izmaksājot viņiem atbilstošu pabalstu (MK noteikumi Nr. 288). Tā arī radies materiālā pabalsta nosaukums – Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Rīgā garantētais minimālais ienākumu līmenis ir augstāks, nekā noteikts pārējā Latvijas teritorijā (valstī noteiktais GMI līmenis ir 49,80 eiro mēnesī).

Rīgas pašvaldībā GMI līmenis mēnesī:

  • 64.03 EUR nepilngadīgiem bērniem;
  • 56.91 EUR  darbspējīgām personām;
  • 128.06 EUR vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.

Katram Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājam (ja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā), kuram nepietiek prasmju, spēju vai naudas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, ir tiesības vērsties Rīgas pilsētas pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt.

Rīgas Sociālā dienesta speciālisti profesionāli izvērtē katram cilvēkam nepieciešamo atbalstu. Tai pat laikā, Rīgas Sociālais dienests kā iestāde ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem, to nosaka Administratīvā procesa likuma 7.pants.

Tas nozīmē, ka, izvērtējot personas vai ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam un tiesībām saņemt sociālās palīdzības pabalstus vai sociālos pakalpojumus, sociālā darba speciālisti vadās pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru kabineta un Rīgas domes saistošajos noteikumos atrunātajiem nosacījumiem.

Līdz ar to, ja normatīvajos aktos noteikts, ka konkrētais sociālais pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas vai ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli, tad arī normatīvajos aktos noteiktie ienākumi un īpašumi tiek ņemti vērā. 

Tāpat normatīvajos aktos ir noteikts, kuri ienākumi netiek ņemti vērā, vērtējot ienākumu līmeņa atbilstību sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu saņemšanai, piemēram, par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.

Jānorāda, ka ir pabalsti, kurus Rīgas pašvaldības iedzīvotāji ir tiesīgi saņemt, bez savu un ģimenes locekļu ienākumu izvērtēšanas (piemēram, pabalsts ārkārtas situācijā; pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; pabalsts politiski represētām personām; pabalsti audžuģimenēm).

Rīgas Sociālais dienests pabalstu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par šo saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeņa summas apmēru.

Viens no pabalstu veidiem pienākas cilvēkiem, kas nonākuši trūcīgā materiālajā stāvoklī un to sauc par pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 128.06 EUR mēnesī (MK noteikumi Nr.913).

Kā aprēķina GMI pabalstu?

Pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp GMI un kopējiem ģimenes (personas) ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

P = GMI x n - I, kur

  • P - pabalsta summa;
  • GMI - Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis;
  • n - ģimenes locekļu skaits;
  • I - ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

Tas nozīmē, ka pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērs nav konstants lielums, un katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus!

Par to, kā no Rīgas pašvaldības saņemt sociālo atbalstu un kādiem normatīvajiem aktiem vēlams pievērst uzmanību, lasiet šeit.

Tāpat lasiet:

17 sociālo pabalstu veidi visām dzīves situācijām