Kas jāzina par maznodrošinātā statusu

27. Janvāris, 2017

Kad runa ir par pašvaldības pabalstiem, ļoti daudzi rīdzinieki, kas saskaras ar nopietnām materiālajām problēmām, uzdod jautājumu – vai arī man pienākas kāda palīdzība? Vai mani ienākumi ļauj pretendēt uz maznodrošinātā statusu? Portāls Rīga.lv pastāsta, kas ir maznodrošinātā statuss un kādu atbalstu cilvēkiem ar šo statusu sniedz Rīgas pašvaldība.


MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSS

Rīgā ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu (noteikumi Nr.202). Kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (vai personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

Kādas ģimenes tiek atzītas par maznodrošinātām?

Ģimene (vai persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 eiro, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz - 400 eiro.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz 3 mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz 6 mēnešiem.

Kādu atbalstu var saņemt?

Maznodrošinātas personas statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:

  1. saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850);

  2. saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai). Vairāk informācijas mājas lapā: www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri ;

  3. saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no sešām siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv);

  4. saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (informāciju par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt zvanot uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes Reģistru nodaļas tālruni 67012511, mājas lapa: mvd.riga.lv);

  5. lūgt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt zvanot uz LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājas lapa: www.jpa.gov.lv);

  6. tiesības saņemt brīvpusdienas ir Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuru ģimenes Rīgas pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par maznodrošinātu.

  7. no 2017. gada 1. janvāra No Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta (Nr.4640) līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un ja bērna ģimene atbilst maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu.

Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumus – 1,99 eiro dienā; Pašvaldības skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina komersanti, un privātajās izglītības iestādēs – 2,77 eiro dienā.

Par to, kā no Rīgas pašvaldības saņemt sociālo atbalstu un kādiem normatīvajiem aktiem vēlams pievērst uzmanību, lasiet šeit.

Tāpat lasiet:

Kas jāzina par trūcīgā statusu

Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

15 sociālo pabalstu veidi