Komiteja akceptējusi saistošos noteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Rīgā

21. Augusts, 2019

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja akceptēja saistošo noteikumu projektu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā.


Šis dokuments noteiks sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Saistošie noteikumi paredz, ka sadzīves atkritumu savākšana Rīgā tiks veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus.

Paredzēts, ka visa Rīgā būs viena atkritumu apsaimniekošanas zona, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem atkritumu radītājiem un garantētu vienādu pakalpojuma cenu. Ja atkritumi tiks šķiroti, tad mājsaimniecības varēs retāk izvest nešķirotos atkritumus, un tādējādi maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos ir ņemtas vērā patlaban spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pētījumā par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām norādītās rekomendācijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai. Tāpat, ņemot vērā faktisko situāciju un statistiku par viena iedzīvotāja radīto atkritumu apjomu, saistošajos noteikumos aktualizēts regulējums par sadzīves atkritumu izvešanas biežumu.

Jauns saistošo noteikumu projekts tika sagatavots tāpēc, ka līdzšinējais normatīvais akts vairs neatbilda aktuālajam normatīvajam regulējumam. Turklāt Rīgas pašvaldība atklāta konkursa rezultātā publiskās un privātās partnerības ceļā šajā jomā ir izvēlējusies jaunu atkritumu apsaimniekotāju AS „Tīrīga”. Jau no 15. jūlija ir uzsākta līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju. Līgumi visiem atkritumu radītājiem ir jāpārslēdz līdz 15. septembrim.