Kur un kā saņemt sociālo palīdzību

13. Novembris, 2017

Šī informācija ir noderīga tiem, kas vēlas iegūt materiālu vai cita veida atbalstu no Rīgas Sociālā dienesta. Šeit apkopota informācija par to, kādi dokumenti  nepieciešami, lai pretendētu uz maznodrošinātā vai trūcīgā statusu un GMI pabalstu vai citiem pabalstiem, un sociālās palīdzības veidiem Rīgā.


Personām, kam nepieciešama sociālā palīdzība, jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstisku vai mutisku iesniegumu. Mutisku iesniegumu pārvērst rakstiskā formā palīdzēs dienesta darbinieki, bet klientam tas tikai būs jāparaksta. Šeit iespējams iepazīties ar informāciju par to, kas var pretendēt uz maznodrošinātā vai trūcīgā statusu.

Svarīgi! Tiesības saņemt sociālo palīdzību no Rīgas pašvaldības ir tikai personām, kas deklarētas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Kas jādara, lai saņemtu statusu un sociālos pabalstus?

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru darbinieks noformē rakstveidā un klients to paraksta.

Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:

 1. STRĀDĀJOŠIE – darba devēja izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem; izziņu no darba devēja, ka atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
 2. BEZDARBNIEKI - Ja apmeklē kursus, līgumu ar mācību iestādi, kurā norādīts stipendijas apmērs;
 3. ĢIMENES AR BĒRNIEM (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – dokumentu par uzturlīdzekļu (alimentu) apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu;
 4. STUDENTI, PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKŅI – izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru;
 5. PENSIONĀRI - apliecinošus dokumentus par citas valsts saņemto pensiju un pabalstiem;
 6. CITUS DOKUMENTUS: atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts; ienākumi no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, u.c.;

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana un sociālo pabalstu piešķiršana

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un sociālos pabalstus, izņemot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (t.sk. apbedīšanas pabalstu), KLIENTAM NEPIEŠĶIR, ja:

 1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (sīkāk skatīt iepriekš minētos normatīvos aktus).
 2. tas ir noslēdzis uztura līgumu;
 3. tas saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma vietā.

Pieprasot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā ( t.sk. apbedīšanas pabalstu), ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti Rīgas Sociālajā dienestā nav jāiesniedz.

Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālo palīdzību, izņemot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, un nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”), jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot gadījumu, ja persona ir:

 • invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
 • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
 • viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.

Papildus informāciju par  sociālajiem pabalstiem, par statusa piešķiršanu, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, rīdzinieki var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055: P,0,T,C no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai noskaidrot interesējošo informāciju Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā.

Likumdošana:

Tāpat lasiet:

Kas jāzina par trūcīgā statusu

Kas jāzina par maznodrošinātā statusu

Kas jāzina par garantēto minimālo ienākumu līmeni

15 sociālo pabalstu veidi