Līdzfinansējums auklītēm: kas un kā var cerēt uz atbalstu

27. Maijs, 2016

Ar 1. jūniju, kad valsts pārtrauks privāto auklīšu pakalpojuma finansēšanu, šo funkciju, attiecināmu gan tikai uz rīdziniekiem, pārņems Rīgas pašvaldība. Jau no 1. jūnija galvaspilsētas bērnu vecākiem nav izdevies sagaidīt savu vietu pašvaldības bērnudārzā, bet viņu atvases var pieskatīt sertificēta aukle, tad šim pakalpojumam pašvaldība katru mēnesi izmaksās 116 eiro. Aktīvi šo funkciju gatavojas pārņemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Portālā e-skola.lv ir izveidota jauna sadaļa “Aukļu pakalpojums”, kur aukles varēs iepazīties ar nepieciešamo informāciju un dokumentāciju līdzfinansējuma noformēšanai, bet par būtiskāko Departaments informē arī portālu info.riga.lv .


Kam pienākas auklītes pabalsts?

Lai saņemtu līdzfinansējumu, vecākiem un bērniem ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

Kritēriji bērnam:

 • bērnam ir vismaz pusotrs gads,
 • bērns un viens no vecākiem ir deklarēts Rīgā,
 • ir noslēgts līgums starp aukli un vecākiem,
 • aukle nav bērna vecāks,
 • bērns ir reģistrēts rindā bērnudārzā un pieteikumā norādītais vēlamais uzsākšanas datums ir pagājis,
 • pieteikumā nav atzīmēts, ka nevēlas saņemt pirmsskolas pakalpojumu pašvaldības iestādē,
 • bērns nav bijis iekļauts uzņemšanas sarakstā (no 01.06.2016.),
 • bērns nekad nav bijis kādas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, audzēknis.

Ja ir visi nepieciešamie kritēriji, tad var meklēt auklīti un informēt pašvaldību. Reģistrēšanās no jauna pašvaldībā nepieciešama arī tiem, kas iepriekš saņēma valsts līdzfinansējumu.

Kas būs jādara auklītei?

Pirms līguma slēgšanas personai, kas vēlas pieskatīt bērnus un saņemt līdzfinansējumu, jāreģistrējas:

 1. Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
 2. Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.

Jāslēdz līgums starp aukli un departamentu:

 1. līguma paraugs auklēm tiks publicēts portālā www.e-skola.lv un nosūtīts uz Rīgā reģistrēto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju e-pastiem (ja viņi šādu e-pastu norādījuši, reģistrējoties Izglītības kvalitātes valsts dienestā);
 2. līguma parauga divi eksemplāri jāaizpilda, jāizdrukā, jāparaksta un jānogādā departamentā (pa pastu (adrese Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010), pa e-pastu (e-pasta adrese iksd@riga.lv), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Kā arī tuvākajā Apmeklētāju pieņemšanas centrā, iesniedzot kopā ar pavadvēstuli, kas adresēta departamentam (teksts apmēram “Lūdzu noslēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu…” vai tam līdzīgi) vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā;

  Līgumu nevar iesniegt, izmantojot latvija.lv pakalpojumus

 3. kad līgumu būs parakstījis departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks, informācija par noslēgto līgumu būs pieejama www.eriga.lv pakalpojumā “Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam” (pakalpojums būs pieejams tikai no 01.06.2016.) sadaļā “Vispārējā informācija”;
 4. aukle savu līguma eksemplāru varēs saņemt pēc piecām darba dienām, ierodoties personīgi departamenta Pirmsskolu nodaļā (Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, 366., 365., 363.kab., tālruņi konsultācijām 67026817, 67026833, 67026818, 67026841).

Kas jādara vecākiem?

Vecāki informē departamentu, kura aukle viņa bērnam sniedz uzraudzības pakalpojumu.

Lai vecāki varētu iesniegt informāciju elektronisko pakalpojumu portālā www.eriga.lv, būs nepieciešams kāds no autorizācijas līdzekļiem:

 1. lietotājvārds un parole (izsniedz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs);
 2. PMLP izsniegta eID karte/LVRTC e-paraksts;
 3. piedāvātās internetbankas (Swedbank, SEB, DNB banka, Nordea, Citadele).

Tikai pēc tam, kad vecāku izvēlētā aukle ar IKSD noslēgusi līgumu, vecāki informē departamentu, izmantojot e-pakalpojumā “Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam” (būs pieejams tikai no 01.06.2016.) pieejamo tiešsaistes formu. Informācija papīra formā pieņemta netiks, tikai e-pakalpojumā.

Informācija jāsniedz visiem vecākiem, arī tajā gadījumā, ja vecāks maijā sniedzis informāciju, lai saņemtu valsts atbalstu aukles pakalpojumam.

Informāciju departamentam būs iespējams nosūtīt tikai tad, ja bērns atbildīs visiem saistošajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

Svarīgi!

 • Personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav piešķīrusi personas kodu, līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam nav pieejams.
 • Ja bērns ir bijis iekļauts uzņemšanas sarakstā un vecāks piedāvājumu ir pieņēmis un noslēdzis līgumu ar pašvaldības pirmsskolu, tad līdzfinansējumu maksās līdz datumam, kad pašvaldība faktiski bērnu var uzņemt.
 • Līdzfinansējumu aprēķina saskaņā ar aukles iesniegto bērna apmeklējuma tabulu, ņemot vērā datumu, ko vecāks norādījis kā pakalpojuma saņemšanas sākuma datumu.
 • Līdzfinansējumu aprēķina tikai par vienu iepriekšējo mēnesi, tas ir, jūlijā tiks apmaksāti tikai jūnijā sniegtie pakalpojumi, augustā tiks apmaksāti tikai jūlijā sniegtie pakalpojumi utt.
 • Vecāki, izmantojot e-pakalpojumu, informē IKSD arī gadījumos, ja tiek mainīta aukle, ar aukli tiek pārtraukta sadarbība vai mainās kontaktinformācija.

Informācija par līdzfinansējuma pieprasījumu un izmaksu

Bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieteikšanās līdzfinansējumam un līdzfinansējuma izmaksa tiks administrēta tikai elektroniskā pakalpojuma “Līdzfinansējums bērna uzraudzības pakalpojumam” (pakalpojuma sadaļa attiecībā uz līdzfinansējuma pieprasījumu būs pieejama tikai no 01.07.2016) ietvaros portālā www.eriga.lv.

Lai aukle varētu iesniegt līdzfinansējuma pieprasījumu elektronisko pakalpojumu portālā www.eriga.lv, būs nepieciešams kāds no autorizācijas līdzekļiem:

 • lietotājvārds un parole (izsniedz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs),
 • PMLP izsniegta eID karte/LVRTC e-paraksts,
 • piedāvātās internetbankas (Swedbank, SEB, DNB banka, Nordea, Citadele).

Juridiskām personām autorizācijas līdzekļus izsniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrs, kurā būs nepieciešams uzrādīt pilnvarotās personas apliecinošu dokumentu un juridiskās personas reģistrācijas apliecību.

Lai atvieglotu lietotāja vārda un paroles piešķiršanas procesu, pirms savas identitātes apliecināšanas klātienē Rīgas domē, persona var aizpildīt datus par sevi tiešsaistē www.eriga.lv.

Līdz katra mēneša 5.datumam aukle e-pakalpojumā atzīmē dienas, kad bērnam sniegts pakalpojums.

Departaments 10 darba dienu laikā pēc aukles pieprasījuma saņemšanas pārskaitīs līdzfinansējumu uz aukles līgumā norādīto norēķinu kontu.