No soliņiem līdz laternām: kā uzlabot savu pagalmu?

25. Aprīlis, 2019

Lielās Talkas diena vairs nav aiz kalniem. 27. aprīlī daudzi pilsētnieki sapulcēsies savos pagalmos, skvēros un parkos, pie pilsētas ūdenskrātuvēm, lai padarītu mūsu pasauli kaut nedaudz tīrāku. Arī pašvaldības iestādes neguļ un pašas saviem spēkiem ieved kārtību pilsētas ielās, mežos un mūsu namos, veicot kāpņu telpu ģenerāltīrīšanas. Ko vēl rīdzinieki var darīt savai pilsētai un tieši savam pagalmam – pastāstām šajos jautājumos un atbildēs.


1.Kas ir atbildīgs par to, lai pie mājas puķu dobēm atvestu melnzemi? Kas var iestādīt zālienu?

Par melnzemes nepieciešamību var vērsties iecirknī, kas novērtēs, kādā apjomā ir nepieciešama melnzeme, vai augsnes atjaunošanas vietas atrodas piesaistītā mājas teritorijā.  Tam dzīvokļu īpašnieku kopībai jāiesniedz attiecīgs pieteikums. Atvesto melnzemi pa puķu dobēm sadala SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) darbinieki. Ja iedzīvotājiem ir īpašas vēlmes par to, kur tieši novietot zemi, viņi var piedalīties darbos. Precizēt detaļas par to, kā pasūtīt zemi, var pa telefonu 8900 vai klientu apkalpošanas centrā, vai savā teritoriālajā iecirknī.

Jārēķinās, ka tas ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojumu cenrādi var apskatīt RNP mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv. Melnzemes piegādi var pieteikt jebkurš mājas dzīvokļa īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis.

2.Kā var pasūtīt soliņu pie mājas? Kur to uzstādīt?

Soliņu var uzstādīt pie mājas ieejas vai pie rotaļlaukuma, bet katrs objekts ir jāvērtē atsevišķi, tāpēc jautājumu gadījumā ikviens klients var vērsties savas mājas teritoriālajā iecirknī. Jo ir situācijas, kad, piemēram, pie mājas jau ir soliņš, kurš ļoti iepaticies cilvēkiem gados – viņi var iziet ārā, pasēdēt, pakomunicēt ar kaimiņiem. Bet vakaros soliņu var izmantot  sveši cilvēki un ar skaļu uzvedību traucēt māju iedzīvotājiem.  Līdz ar to kaimiņu viedoklis par soliņu nepieciešamību var atšķirties.  Jebkurā gadījumā pārvaldnieks rīkosies tā, kā nobalsos  dzīvokļa īpašnieku vairākums (50%+1).  Mājas iedzīvotāji var lemt arī par soliņu demontāžu. Par soliņu uzstādīšanai nepieciešamo finansējumu jālemj dzīvokļu īpašnieku kopōbai – tas var būt esošais mājas uzkrājums, vai jauna uzkrājuma veidošana. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par soliņu uzstādīšanu iespējams iesniegt jebkurā no uzņēmuma 11 klientu apkalpošanas centriem, kā arī iesūtīt pa pastu. 

3.Ja pie mājas nav nevienas laternas, vai var tās pasūtīt un uzstādīt? Ja laternas nedarbojas?

Ielu, ceļu apgaismojuma laternas uzstāda un uztur Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, līdz ar to iedzīvotājiem šajā jautājumā ieteicams vērsties uzņēmumā “Rīgas gaisma”.

Saņemot pieteikumu “Rīgas gaisma” izvērtē, vai ir iespējams uzstādīt apgaismojumu pie konkrētas mājas vai nē, izstrādā darba plānu un tāmi. Šis pakalpojums ir samērā dārgs, tāpēc, ja cilvēki jūt, ka pie mājas ieejas ir pārāk maz gaismas, tad var izvelēties citu variantu. Viņi var lemt par to, lai uz mājas stūra vai sienas tiktu uzstādīts gaismas objekts (ar/bez kustības sensora/ darbojas tikai tumšā laikā). To uzstādīt ir salīdzinoši vienkāršāk. Jo ne vienmēr „Rīgas gaisma” var lemt par papildus gaismas objektu uzstādīšanu un uzturēšanu.

Savukārt papildu apgaismojuma uzstādīšana pie mājas ieejas vai uz ārsienas var būt kā risinājums problēmai – arī par šādu risinājumu jālemj dzīvokļu īpašnieku kopībai, kur lēmumā “Par” nobalso vairāk kā puse mājas dzīvokļu īpašnieku, nosakot arī darbiem nepieciešamā finansējuma avotu.

Ja jums pie mājas nedeg laternas (vai otrādi – tās deg dienas laikā), tad par to jāziņo “Rīgas gaisma”. Avārijas dienests veic pilsētas apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu atbilstoši diennakts sezonas grafikam, apgaismojuma uzraudzību. Par traucējumiem un gaismas zudumiem pilsētas apgaismojuma sistēmā dažādos pilsētas rajonos un ielās, kā arī atsevišķiem nedegošiem gaismekļiem, norādot precīzu to atrašanās adresi, lūgums informēt avārijas dienesta diennakts operatīvo dežurantu pa tālruni 67105466. Pieteikums tiks reģistrēts un, atkarībā no bojājuma rakstura, nodots attiecīgajam ekspluatācijas iecirknim.

4.Vai RNP pavasarī var nokrāsot soliņus un ārējo kāpņu telpu durvis?

Var. Par šiem kopšanas darbiem ir jāvēršas iecirknī, pie atbildīgā namu pārziņa.  Ja nepieciešami lielāki, apjomīgāki remontdarbi, tad nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Ja atjaunošanas darbi nav lieli, tad tos iespēju robežās var veikt  apsaimniekošanas maksas ietvaros, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Būtu nepieciešams ar mājas namu pārzini izrunāt darbu risinājumu – nosakot problēmu un tās iespējamo risinājumu – vai tie būtu nelieli krāsošanas darbi vai kādi citi nelieli atjaunošanas darbi.  Informācija par mājas namu pārzini pieejama ikviena klienta www.e-parvaldnieks.lv profilā, kur norādīts namu pārziņa vārds, uzvārds, tālruņa numurs, kā arī darba laiks.

5.Mūsu rotaļu laukums ir sliktā tehniskā stāvokli, ko darīt? Vai to ir iespējams salabot?

Par bērnu rotaļu laukuma demontāžu, atjaunošanu vai jauna bērnu rotaļu laukuma uzstādīšanu dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem lēmums. Ir iespējams vērsties pie iecirkņa speciālistiem, lai saņemtu konsultāciju – vai bērnu laukums ir atjaunojams vai arī to atjaunot vairs nav iespējams un vēlama jauna laukuma uzstādīšana.

Šobrīd RNP saviem klientiem piedāvā iespēju uzstādīt bērnu rotaļu laukumus un rotaļu elementus dzīvojamo māju pagalmos. Visas konstrukcijas ir kvalitatīvas un atbilst drošības prasībām, ko nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās vadlīnijas, kā arī ir veidotas no videi un bērniem nekaitīgiem materiāliem.

Rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidi var pieteikt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot lēmumu kopsapulcē vai aptaujas veidā. Lai lēmums būtu saistošs, "PAR" bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu jānobalso vairāk kā pusei dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku (vismaz 50% + 1 balss). Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā jānorāda arī finansējuma avots bērnu laukuma atjaunošanas vai izveides darbu izpildei - tas var būt mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums vai arī jauna uzkrājuma veidošana.

Cenas par rotaļu laukuma elementiem un kompleksiem ir sākot no 430,68 EUR līdz 5398,88 EUR.  Vairāk informācijas par šo pakalpojumu var iegūt šeit.

6.Mūsu smilšu kastē nevar paspēlēties, jo tur ir netīras smiltis. Vai RNP var atvest jaunu?

Ja smiltis nepieciešams nomainīt bērnu rotaļu laukumā, kas piesaistīts mājas teritorijai, tad tas ir iespējams. Pakalpojumu var pieteikt pa tālruni 8900 vai pasūtīt, vēršoties pie sava namu pārziņa, kas novērtēs nepieciešamo smilšu apjomu.

7.Kur vērsties ar sūdzībām par kokiem, kas aizsedz daudzdzīvokļu namu logus, par alauztiem un bīstamiem zariem, kas karājas pār ietvi?

Lai vainagotu vai apzāģētu kokus vai krūmus, nepieciešama noteikta darbu veikšanas atļauja, kā arī koku vainagošanu atļauts veikt noteiktā laika periodā. Gadījumā, ja mājas iedzīvotājs uzskata par nepieciešamu koka zaru apzāģēšanu, jo, piemēram, koka zari ir izauguši pārāk tuvu dzīvokļa loga, vējā sitoties pret logu, iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu pārziņa vai zvanot uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.

Ja runa ir par koka nozāģēšanu, tad katrs koks ir jāapseko individuāli un jāizvērtē tā nozāģēšanas nepieciešamība – ja tā stāvoklis var būt bīstams, tad tiek nodots iesniegums koku ciršanas atļaujas iegūšanai no pašvaldības. Pēc atļaujas saņemšanas tiek veikti koka nociršanas darbi.

Ja mājas iedzīvotāji vēlas pie mājas iestādīt koku, tad šos darbus noteikti vajadzētu saskaņot ar mājas pārvaldnieku, vienojoties par koka iestādīšanu. Ja koks tiek iestādīts pārāk tuvu mājai, tas var tālākā nākotnē apdraudēt mājas tehnisko stāvokli – ja koka saknes augs pārāk tuvu mājas pamatiem u.tml.

Svarīgi atcerēties, ka jebkuri darbi, kuri tiek veikti mājā vai tai mājas piesaistītajā teritorijā (vai tā būtu koku zāģēšana, logu krāsošana, vai celiņu labiekārtošana) tiek veikti mājas dzīvokļu īpašnieku nodrošinātā finansējuma ietvaros.

Kā ikkatru gadu, arī šogad no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz šā gada 23. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, lieguma periodā tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas, tikai lieguma periodam noslēdzoties, – no 1. jūlija.

Papildus norādām, ka par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Koku ciršanas lieguma periods neattiecas uz kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, uz augļu kokiem un bīstamiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu sabiedrībai.