Pagarināts līdzfinansējuma saņemšanas termiņš pieslēgumiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem

6. Augusts, 2019

Rīgas dome veikusi grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Ar šiem grozījumiem līdz 1. aprīlim pagarināts termiņš, līdz kuram var ierīkot pieslēgumus un par to saņemt līdzfinansējumu izdevumu kompensēšanai.


Šī lēmuma mērķis ir veicināt iedzīvotājus pieslēgt centralizētajiem tīkliem tās dzīvojamās mājas, kurām Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” ietvaros Mārupē (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalnā un Bolderājā ir izbūvēti atzari šādu pieslēgumu realizācijas iespējamībai.

Viens no galvenajiem šķēršļiem pieslēgumu skaita palielināšanai ir to ierīkošanas izmaksas, kā arī būvniecības procesa sarežģītība. Proti, ja pašiem būvdarbiem nepieciešamas 2 – 5 dienas, tad būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ilgst no 3 – 6 mēnešiem. SIA Rīgas ūdens jau nosūtījusi vēstuli Ekonomikas ministrijai (EM) ar ierosinājumu veikt grozījumus EM izstrādātajā un jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Ministru kabineta noteikumu projektā, kas plāno izmaiņas “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos”, lai minēto procesu krietni atvieglinātu.

Cits iemesls iedzīvotāju ieinteresētības trūkumam ir apstāklis, ka tikai šā gada 29. janvārī stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību. Šie noteikumi kalpos kā papildus stimuls iedzīvotājiem pievienoties centralizētajai sistēmai, jo decentralizētā kanalizācijas sistēma lielākoties ir novecojusi un neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet šobrīd par dzīvojamās mājas pievienošanu centralizētajai sistēmai iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

Līdz šim spēkā esošie Rīgas domes saistošie noteikumi paredzēja, ka personas, kuras ir nodrošinājušas pieslēgumu centralizētajām sistēmām būvniecību līdz minēto noteikumu stāšanās spēkā dienai - 2019. gada 29. janvārim, pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai izdevumu kompensēšanai par ierīkotajiem pieslēgumiem var iesniegt līdz 2020. gada 30. septembrim. Tas joprojām ir spēkā. Taču, lai sekmētu projektā noteikto rezultatīvo rādītāju izpildi, tagad tiek dota iespēja pieteikties līdzfinansējumam arī tām personām, kas nodrošinājušas pieslēgumu būvniecību pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, tātad pieslēguma ierīkošanu var pabeigt vēl līdz 2020. gada 1. aprīlim.

FAKTI

  • Realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta”, Mārupē (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalnā un Bolderājā SIA “Rīgas ūdens” no 2012. – 2015. gada oktobrim veikusi jaunu inženiertīklu izbūvi, nodrošinot centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamību 6000 iedzīvotājiem un iespēju pieslēgties centralizētā ūdens apgādes tīklam 4200 iedzīvotājiem.
  • Neskatoties uz virkni veikto pasākumu pieslēgumu veicināšanai, līdz 2019. gada sākumam faktiskais pieslēgto iedzīvotāju skaits sasniedza tikai 15,3% kanalizācijai un 16,6% ūdensapgādes sistēmai.
  • Ar Rīgas domes lēmumu 29. janvārī paplašinot to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu pieslēgumu ierīkošanai, kā arī pagarinot termiņu tā pieprasīšanai, līdz jūnijam šie rādītāji sasniedza attiecīgi 17% un 18,5%.

UZZIŅAI

Plašāku informāciju par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam, atbilstību tā saņemšanas kritērijiem un citiem jautājumiem var iegūt SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv, kā arī Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv.