Publiskai apspriešanai tiek nodota iecere par 82 koku ciršanu Hanzas ielā

12. Septembris, 2019

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.08.2019. lēmumu, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršanas iecere Hanzas ielā 14, blakusesošā zemesgabalā bez adreses un Hanzas ielā 10.


Saistībā ar plānoto “Biroja ēku kompleksu, Hanzas ielā” būvniecību paredzēts izcirst 52 kokus Hanzas ielā 14: 13 kļavas, 1 ozolu, 6 vītolus, 10 papeles, 20 apšu, 2 bērzus; 4 kokus zemesgabalā bez adreses: 1 bērzu, 1 ošlapu kļavu, 1 kļavu, 1 blīgznu; 26 kokus Hanzas ielā 10: 1 kļavu, 1 blīgznu, 1 pīlādzi, 3 bērzus, 1 vītolu, 8 baltalkšņus, 2 ošus, 9 papeles.

Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”; zemes īpašnieks – SIA “SKANSTES BC”.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 10.09.2019. līdz 23.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4, 1. Stāvā), tālr. 67105800, 67012889, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā (Amatu ielā 4, 320.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās, no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Grēcinieku ielā 11A-5, kontaktpersona: Krišjānis Gulbis, tālr. 27509491.

Aptaujas lapa aptaujas lapa pieejama šeit.