Rīdzinieki jautā: kam jāpļauj zāle pilsētā un kas ir atbildīgs par zālājiem?

30. Jūlijs, 2019

Aizauguši zālāji izskatās nepatīkami, kā arī rada draudus ugunsdrošībai un var kļūt par ērču mājvietu. Portāls Rīga.lv noskaidroja, kam ir jārūpējas par zālājiem un zaļajām zonām pilsētā un kādi sodi ir paredzēti par noteikumu neievērošanu.


Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, nosaka, ka nekustamā īpašuma teritorijā nepieciešams veikt teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos. Savulaik šāda norma ietverta ugunsdrošības nolūkos, lai novērstu kūlas uzkrāšanos un iespējamu tās aizdegšanos, kā arī, lai veicinātu sakoptību pilsētā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ziņo, ka par zāles pļaušanu pie daudzdzīvokļu mājām ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvojamā māja, tajā skaitā mājai piesaistītais zemesgabals, ir kopīpašums, par kuru visiem tajā dzīvojošajiem ir jārūpējas kopīgi, tostarp arī par mājai piegulošo teritoriju. Taču diez vai atradīsies daudzstāvu māju iedzīvotāji, kuri ar izkapti pār plecu dotos pļaut zāli pie mājas. Dzīvokļu īpašniekiem pašiem tas nav jādara, savus pienākumus dzīvokļu īpašnieki nodod namu pārvaldniekiem/apsaimniekotājiem, kas rūpējas par zālienu. Maksa par šo pakalpojumu ir iekļauta dzīvokļu īpašniekiem ikmēneša apsaimniekošanas maksā.Bet rūpēties par funkcionālu zemes gabalu - stādīt ziedus, nelielus krūmus - iedzīvotāji var.

Ja runa ir par zālieniem, kas atrodas skolām, bērnudārziem un citām sabiedriskajām ēkām piesaistītajos zemesgabalos, tos uztur kārtībā šo namu īpašnieki vai apsaimniekotāji.

Teritorijas, uz kurām nav dzīvojamo māju vai sabiedrisku celtņu, apsaimnieko Rīgas izpilddirekcijas, gadījumos, ja zemes gabals pieder pašvaldībai.Ja zemes gabals pieder valstij, par tā uzturēšanu kārtībā atbild attiecīgā valsts institūcija.

Pilsētā ir ļoti daudz zemes gabalu, kuri pieder fiziskām/juridiskām personām. Par šo zemesgabalu uzturēšanu ir atbildīgi to īpašnieki.

Gadījumos, kad netiek pļauta zāle, par to ir iespējams ziņot Rīgas pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 110, vai arī izmantojot mobilo lietotni, kurā iespējams ielādēt arī fotogrāfiju.

Atbildību par teritorijas nesakārtošanu (tādu pasākumu kopumu, kas nepieļauj kūlas veidošanos, – regulāra zāles pļaušana) reglamentē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 51. panta 2. daļa. Tas nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām — no 700 līdz 2900 eiro.