Rīdzinieki jautā: kāpēc rēķini par karsto ūdeni atšķiras un ko ar to var iesākt?

5. Augusts, 2019

Kāpēc blakus mājām rēķini par patērēto ūdeni atšķiras? Vai Rīgā ir dažādi tarifi siltumenerģijai? Kādi faktori ietekme galējās izmaksas uz ūdens uzsildīšanu vasaras laikā? Ko var iesākt, lai rēķins par karsto ūdeni kļūtu mazāks? Uz šiem jautājumiem atbildes sagatavoja “Rīgas siltums” un “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālisti.


AS “Rīgas siltums” komercdirektore Tatjana Kuļešova skaidro: “AS “Rīgas siltums” piegādā siltumenerģiju līdz ievadam mājas siltummezglā, kur atrodas siltumenerģijas skaitītājs, un uzskaita mājā kopā patērēto siltumenerģiju megavatstundās. Balstoties uz skaitītāja rādītajiem, izraksta vienu kopēju rēķinu par mājā kopā patērēto siltumenerģiju, sareizinot patērētās megavatstundas ar apstiprināto tarifu par vienu megavatstundu. Tālāk ēkas pārvaldnieks/īpašnieks, pielietojot noteiktu metodiku, veic aprēķinus – cik ir jāmaksā par apkuri, ūdens cirkulāciju un ūdens uzsildīšanu”.

Jāatzīmē, ka kopš 1.augustā visā Rīgā ir jauns siltumenerģijas tarifs, ko AS “Rīgas siltums” piemēro norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju, - 51,90 EUR/MWh bez PVN. 

Kādi faktori ietekmē izmaksas par karstā ūdens uzsildīšanu?

Mājā ieplūstošā siltumenerģija tiek izmantota šādiem pakalpojumiem: apkurei, kas vasarā nav, karstā ūdens uzsildīšanai un karstā ūdens cirkulācijai (ja mājā ir izbūvēta cirkulācijas līnija).

Maksu par karsto ūdeni var ietekmēt virkne dažādu nosacījumu:

 • Iedzīvotāju paradumi - dzīves un darba režīms, sadzīves un higiēnas prasības;
 • Neprecīzi dzīvokļa karstā ūdens skaitītāja rādījumi - karstā ūdens neuzskaitīta lietošana, iespējams ietekmējot karstā ūdens skaitītāju darbību;
 • Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis;
 • Santehnisko iekārtu stāvoklis dzīvokļos;
 • Individuālajā siltummezglā ieregulētais karstā ūdens temperatūru un cirkulācijas režīms. Piemēram, jo augstāka tiek turēta karstā ūdens temperatūra, jo dārgāk būs jāmaksā par 1m3 uzsildīšanu;
 • Ēkas īpašnieka (pārvaldnieka) pielietojama metodika – “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem.”

Kādu metodiku pielieto, lai aprēķināt izmaksas par 1 m³ ūdens uzsildīšanu?

“Rīgas namu pārvaldnieks” specialisti norāda, ka pielietotā metodika patērētās siltumenerģijas sadalījumam vasaras un ziemas (apkures sezonā) periodā ir atšķirīga.

 • Apkures periodā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai aprēķina tā: no kopējā patērētā siltumenerģijas daudzuma atņem karstā ūdens cirkulācijai un apkurei patērēto siltumenerģiju. Lai aprēķinātu 1m³ ūdens uzsildīšanas izmaksas, iegūto siltumenerģijas daudzumu dala ar uzsildītā ūdens daudzumu;
 • Vasaras norēķinu periodā patērēto siltumenerģiju karstā ūdens uzsildīšanai aprēķina sekojošā veidā: no kopējā patērētā siltumenerģijas daudzuma atņem karstā ūdens cirkulācijai patērēto siltumenerģiju. Tālāk iegūto siltumenerģijas daudzumu dala ar uzsildītā ūdens daudzumu.

“Rīgas namu pārvaldnieks” arī paskaidro, ka dzīvojamās mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs uzskaita tikai aukstā ūdens patēriņu. Pēc dzīvokļu īpašnieku nodotajiem rādījumiem par karsto ūdeni tiek noteikts - cik no kopējā patērētā aukstā ūdens kubikmetriem bija patērēts kā karstā ūdens daudzums. Savukārt siltumenerģiju dzīvojamā mājā uzskaita ISM (individuālajā siltummezglā) esošais siltumenerģijas skaitītājs, pēc kura rādījumiem tiek noteikts siltumenerģijas daudzums aukstā ūdens uzsildīšanai, lai tas būtu karsts. Ja dzīvokļu īpašnieki godprātīgi nenodod karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, proti, mazāk nekā patērēts, bet siltumenerģijas patēriņš liels (jo reāli patērēts karstais ūdens vairāk nekā nodots), palielinās karstā ūdens 1 m³ maksa par vienību.

Par mājā kopā patērēto siltumenerģiju rādītājiem var iepazīties Rīgas siltums mājaslapā www.rs.lv, sadaļā Iedzīvotājiem - “Patēriņa salīdzinājums”.

Vai ir iespējams mazināt rēķinu par patērēto karsto ūdeni?

Lai efektīvi uzskaitītu ikdienā katrā dzīvoklī saņemtos pakalpojumus AS “Rīgas siltums” izstrādājusi rīdziniekiem izdevīgu produktu - automātiska mērierīču nolasīšanas sistēmā (AMN).

AMN - ir AS “Rīgas siltums" izveidota sistēma, kas automātiski nolasa patēriņa datus karstajam ūdenim, kā arī no siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem), un elektroenerģijas skaitītājiem, lai sagatavotu precīzus rēķinus. Šīs sistēmas lielākais ieguvums  - tiek izslēgtas karstā ūdens un citu datu rādījumu nolasīšanas kļūdas, tādējādi vairs neveidojas konflikti par ikmēneša pārtēriņiem vai zudumiem, jo novērsta iespēja ietekmēt skaitītāju rādījumus.

Uzstādot alokatorus un termoregulatorus uz radiatoriem, regulējot siltuma patēriņu telpās, siltumenerģijas ietaupījums var sasniegt pat 20%. Lai pierādīt ieguvumus, ko sniedz šī sistēma praksē AS “Rīgas siltums” 2014.gada rudenī par saviem līdzekļiem veica pilotprojektu - pētījumu, vienojoties ar SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

Dzīvojamā ēkā, kura pieder pašvaldībai un atrodas Ulbrokas ielā 13 k.5, dzīvokļos esošos 504 radiatorus aprīkoja ar alokatoriem, tika izstrādāta siltuma patēriņa uzskaites sistēma un regulāri izglītoti iedzīvotāji par iespējām ar termoregulatoru palīdzību regulēt siltumu telpās, tā ekonomiski patērējot siltumu un reizē arī maksājot mazāk. Jaunās sistēmas ierīkošana 5. korpusā ir mudinājusi īrniekus mainīt ieradumus un lietderīgāk izmantot siltumenerģiju apkurei savos dzīvokļos.

Salīdzinot ēkas Ulbrokas ielā 13 visu piecu korpusu īpatnējo siltumenerģijas patēriņu (kWh/m² gadā par pēdējiem pieciem AS “Rīgas siltums” finanšu gadiem), redzams, ka ēkas 5. korpusā, uzstādot alokatorus, regulējot termoregulatorus un ieviešot automātisko siltuma uzskaites sistēmu, siltumenerģijas patēriņš saruka vidēji par 20%.

Pētījuma izdevumi sastāvēja no vairākām pozīcijām, ne tikai no iekārtu izmaksām, bet arī no izpētes darba un aprēķinu programmas izstrādes izmaksām. Kopējie pilotprojektu - pētījuma izdevumi bija EUR 26 150,13 bez PVN.

Kas ir nepieciešams lai uzstādīt tādu sistēmu?

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, lai pieņemtu lēmumu par AMN sistēmas ieviešanu mājā, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Kādas ir izmaksas?

AMN sistēmas ieviešanas izmaksas katram dzīvoklim ir atšķirīgas, jo veidojas no vairākām pozīcijām:

 1. Radiatoru skaits dzīvoklī;
 2. Radiatoru veids un pieslēgums;
 3. Termoregulatoru esamība uz radiatoriem;
 4. 4. Datu nolasīšanas risinājums.

Ja pieņem, ka apkures sistēma ir pilnīgi pielāgota AMN sistēmai (katrā telpā ar termoregulatoru palīdzību iespējams regulēt iekštelpu temperatūru), tad izmaksas uz vienu radiatoru ir aptuveni no 25 EUR.

Vai ir iespējāms individuāli uzstādīt šo sistēmu savā dzīvoklī, jeb daļā no daudzīvokļu mājas dzīvokļiem?

Individuālo siltuma patēriņa uzskaites sistēmu nevar ieviest tikai vienā dzīvoklī vai daļā mājas. Tā ir jāievieš visā mājā un siltuma maksas sadalītāji (alokatori) jāuzstāda uz visiem radiatoriem, atskaitot koplietošanas telpas.

Tas saistīts ar patēriņa uzskaiti, kuras pamatā ir proporcionāla patēriņa princips. Siltuma maksas sadalītājs neuzskaita patērēto siltumu MWh vai kWh, bet reģistrē radiatora temperatūru laika periodā iedaļu formā. Visu ēkā uzskaitīto iedaļu kopsumma ir 100% siltumenerģijas patēriņš apkurei. Izejot no tā, tiek noteikts katra radiatora siltuma patēriņš konkrētajā periodā.

Svarīgi atcerēties – iedzīvotājiem par neskaidrībām rēķinā būtu jāsazinās ar ēkas apsaimniekotāju, kurš ir kompetents izskaidrot, kāpēc maksājam vairāk vai mazāk.

Savukārt plašākai informācijai par AMN sistēmu un piemērota piedāvājuma sagatavošanai var vērsties AS “Rīgas siltums”, zvanot pa tālruņiem 67017254, 67017252, 67017256.