Rīgas apgaismojuma sistēmā ievieš viedās tehnoloģijas

28. Februāris

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” sākusi īstenot projektu „Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā” (id.nr. EKII-3/21). Projektā plānota esošo 2716 nātrija apgaismes ķermeņu nomaiņa uz LED apgaismes objektiem, kas aprīkoti ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām - individuāliem kustības sensoriem un trim automobiļu plūsmas kontroles sistēmām.


Projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas un demonstrētas viedās pilsētvides tehnoloģijas publiskajā ielu apgaismojumā, veicināta drošība pilsētas ielās, samazināts elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas vidē.

Aplēsts, ka projekta realizācija gadā ļaus ieekonomēt 1 540 934,45 kWh elektroenerģijas, oglekļa dioksīda emisija samazināsies par 167 961 kg un oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs sasniegs 0,1189 kg CO2 gadā/eiro.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 2 668 775 eiro. Aptuveni pusi sedz Rīgas pašvaldība, bet 1 411 583 eiro aģentūra „Rīgas gaisma” ieguva, piedaloties Emisiju kvotu izsoles instrumenta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” konkursā.

Foto: