Rīgas audžuģimenes apspriedušas pabalstu palielināšanu un jaunus pakalpojumus
Kļūstiet par audžuģimeni arī jūs!

6. Februāris, 2018

Šī gada 2.februārī Rīgas bāriņtiesas telpās pirmo reizi uz tikšanos sanāca Rīgas audžuģimenes.


Tikšanās mērķis bija veidot ciešāku komunikāciju ar audžuģimenēm, kopīgi pārrunājot jautājumus par līdzšinējo sadarbību, par aktualitātēm audžuģimeņu kustībā, par valsts un pašvaldības sniegto papildu atbalstu audžuģimenēm, par plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos, sniegt ieskatu par Rīgas pašvaldības jaunieviesto “Drošās ģimenes vides” pakalpojumu, kā arī atbildēt uz audžuģimeņu aktuālākajiem jautājumiem.

Lielu interesi un diskusijas tikšanās laikā raisīja sarunas par audžuģimeņu atalgojumu un sociālajām garantijām. Secināts, ka audžuvecāki vēlas konkurētspējīgu atalgojumu, aizsargātību pret sociālajiem riskiem un lielāku izpratni no Labklājības ministrijas puses par specializēto audžuģimeņu izveidi.

Uz audžuģimeņu tikšanos ieradās 49 dalībnieki, kā arī tika pieaicināti pārstāvji no Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas Sociālā dienesta un nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra”.

Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs pateicās klātesošajām Rīgas audžuģimenēm par viņu darbību, ka šīs audžuģimenes jau ir palīdzējušas bērniem grūtā brīdī un nodrošina viņiem ģimenisku vidi, sniedzot rūpes un atbalstu.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Sandra Rancāne informēja par “Drošās ģimenes vides” pakalpojumu, kas paredz nodrošināt nekavējošu bērna vecumā līdz 3 gadiem uzņemšanu audžuģimenē, kuri nonākuši ārpusģimenes aprūpē un kuru vecākiem ar bāriņtiesas koleģiālo vai vienpersonisko lēmumu ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Rīgas Sociālā dienesta pārstāve Anita Bogatjko atgādināja visiem audžuvecākiem par iespēju pieteikties pabalstam apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kura izmaksa Rīgas pašvaldībā tiek veikta vienu reizi gadā.

Nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” pārstāve Dace Blaževiča aicināja audžuģimenes iesaistīties pilotprojekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem!” specializēto audžuģimeņu apmācībās, jo izmaiņas normatīvajos aktos paredz, ka no 2018.gada 1.jūlija tiks veidotas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

Šobrīd Rīgā ir 76 audžuģimenes, bet izpētes procesā vēl ir 14 ģimenes. Kopumā Rīgas audžuģimenēs ir ievietoti 107 bērni. Ārpus Rīgas ir 61 audžuģimene, kurās ir ievietoti 127 Rīgas pašvaldības bērni.

Audžuģimenes no Rīgas pašvaldības saņem pabalstu bērna uzturam 322.50 EUR mēnesī (75% no minimālās algas), atlīdzību par pienākumu pildīšanu 213.43 EUR mēnesī un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 163.63 EUR gadā. Savukārt valsts noteiktā atlīdzība par audžuģimenes darbu no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta par vienu bērnu 171.00 EUR apmērā, par 2 bērniem – 222.00 EUR, par 3 bērniem – 274.00 EUR (līdz šim bija 113.83 EUR neatkarīgi no bērnu skaita).

Rīgas bāriņtiesa aicina pieteikties jaunas audžuģimenes, kuras ir gatavas no ģimenes šķirtajiem bērniem sniegt savu atbalstu un iespēju augt ģimeniskā vidē. Rīgas iedzīvotāji ir laipni aicināti uz tikšanos ar Rīgas bāriņtiesas Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļas darbiniekiem apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14.00-19.00 un ceturtdienās no 9.00-12.00, Kalēju ielā 78.

Audžuģimenes, adoptētāji un aizbildņi: no jaunā gada pieaudzis pabalstu apmērs

Vēlos palīdzēt bērnam no bērnu nama. Ko darīt?