Uzsāk Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības projekta izskatīšanu

5. Jūnijs

Piektdien, 5.jūnijā, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvā padome sanāca uz otro sēdi. Padome apstiprināja Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības padomes nolikumu un uzsāka Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības projekta apspriešanu.


Andris Grafs, Konsultatīvās padomes vadītājs: “Rīgas domē būtiski ir mainījusies attieksme pret pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību. Konsultatīvā padome novērtē to, un redz savu darbu, kā praktisku un kvalitatīvu pienesumu, lai šis pārvaldības process tiktu uzlabots un nostiprināts. Padome izskatīja pašvaldības sagatavoto uzņēmumu pārvaldības kārtības pirmo projektu, kas ir labs pamats turpmākajām diskusijām. Konsultatīvās padomes locekļi turpinās darbu, lai sagatavotu priekšlikumus jaunās pārvaldības kultūras un standartu definēšanai. Man ir patiess prieks, ka konsultatīvās padomes sēdē piedalījās arī Konkurences padomes un Valsts kontroles pārstāvji, sniedzot viedokli un ieteikumus par principiem, kā izvērtēt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības pamatojumu kapitālsabiedrībās. Attiecīgi šie priekšlikumi tiks iestrādāti pašvaldības kārtībā, lai būtu skaidrība par ekonomiskā un juridiskā izvērtējuma veikšanu un lēmuma pieņemšanu par līdzdalības turpināšanu vai neturpināšanu pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās”.

Viens no padomē izskatāmajiem jautājumiem bija par skaidru principu noteikšanu pašvaldības iesaistei komercdarbībā. Diskusijas uzsākšanai prezentācijas šajā jautājumā sniedza Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins un Konkurences padomes loceklis Jānis Račko.

Diskusiju laikā tika uzsvērts, ka publisku personu kapitālsabiedrības var tikt dibinātas un līdzdalība turpināma, ja tas ļauj sasniegt kādu no sekojošiem mērķiem - tirgus nepilnību novēršana, stratēģiski svarīgu pakalpojumu un preču nodrošināšana, un stratēģiski svarīgu īpašumu apsaimniekošana. Tāpat tika atzīmēts, ka publiskai personai jāveic juridisku, ekonomisku un ietekmes uz konkurenci izvērtējums, lai noteiktu, vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir efektīvākais risinājums mērķa sasniegšanai.

Sēdes dalībnieki piekrita, ka svarīgi ir vērtēt ne tikai to, vai pakalpojums ir stratēģiski svarīgs, bet ari iespēju to sniegt privātajam sektoram. Piemēram, tas attiecināms uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Tāpat tika atzīmēts, ka ir situācijas, kad, piemēram, pašvaldības veselības pakalpojumu uzņēmumi sniedz pakalpojumus, ko privātais sektors nenodrošina, bet arī ar privāto sektoru konkurējošus pakalpojumus. Līdz ar to jautājums jārisina par pakalpojumu paketi, bet jāņem vērā, ka dažādu pakalpojumu kopums ir būtisks uzņēmumu finansiālajai stabilitātei un attīstībai.

Prezentācijās tika atzīmēts, ka ne tikai pašvaldību uzņēmumi iesaistās komercdarbībā, bet arī pašvaldību institūcijas sniedz maksas pakalpojumus, tādejādi iesaistoties komercdarbībā. Tika uzsvērts, ka pašvaldība nav uzņēmējs, un iesaistīšanās komercdarbībā ir rūpīgi jāizsver, jābūt skaidrībai par mērķiem, finansēšanas jautājumu, kā arī pakalpojumu izmaksām.

Padome uzsāka Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības projekta apspriešanu. Projekts paredz apstiprināt Rīgas domes iekšējās kārtības noteikumus, kas regulēs, kā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek īstenota pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, kā arī tiek risināti atsevišķi ar kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldi saistīti jautājumi. Noteikumu mērķis ir nodrošināt labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu, tai skaitā koordinētu un prognozējamu pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības sistēmu un sadarbību starp pašvaldību un kapitālsabiedrībām.

Par konsultatīvo padomi

2020.gada 22.aprīlī ar Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ivetas Zalpēteres rīkojumu tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības konsultatīvā padome.
Padomei ir noteikti vairāki pamatuzdevumi. Padome izskatīs, sniegs viedokli un ieteikumus par Rīgas pilsētas pašvaldības izstrādātajiem stratēģisko dokumentu projektiem kapitāla daļu pārvaldības jomā. Tāpat padome sniegs priekšlikumus izpilddirektoram par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību.
Padomi vada Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Padomē darbojas Finanšu nozares asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas darba grupas vadītājs Māris Vainovskis un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.
Padome darbojas sabiedriskā kārtā un par darbu padomē tās locekļi atlīdzību nesaņem.